Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

  :: เป้าหมาย ของ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1. นักเรียนร้อยละ 98 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 2. นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต 3. นักเรียนทุกคนมีความกตัญญูกตเวที 4. นักเรียนทุกคนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 5. นักเรียนร้อยละ 96 มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 6. นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 7. นักเรียนทุกคนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาว่ามีส่วนสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตน 8. นักเรียนทุกคนเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรม และมีภราดรภาพ 9. นักเรียนทุกคนมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตน เป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพื่อนร่วมสังคมและไม่ละเลย ที่จะกระทำความดีที่ทำได้ 10. นักเรียนทุกคนสามารถเลือกและตัดสินใจ มีค่านิยมและคติประจำใจที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่อนวัย 11. นักเรียนทุกคนมีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นที่ยอมรับของสังคม