Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

  :: วิสัยทัศน์ ของ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ส่งเสริมนักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการประหยัด ใช้ทรัพย์สินสิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีความเป็นประชาธิปไตยและสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข