Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
1. ควบคุม ดูแล แก้ไข และหาแนวทางส่งเสริมนักเรียนในระดับชั้นให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนว่าด้วยระเบียบข้อปฏิบัติของนักเรียนตามคู่มือนักเรียน
2. ติดตาม ประสานงานกับผู้ปกครองกรณีนักเรียนที่ขาด ลา มาสาย หนีเรียน และปัญหาอื่นๆที่ต้องแก้ไข
3. ทัศนศึกษา เมืองโบราณ