Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

  :: วิสัยทัศน์ ของ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2555
ส่งเสริมนักเรียนให้มีความประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข