Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 31010
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์
17 พฤษภาคม 2561


นักเรียนที่รักขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียนคงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ขณะนี้เวลาพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนได้หมดลงแล้ว  พวกเรากำลังจะเริ่มต้นปีการศึกษา 2561 ไปพร้อม ๆ กัน  นักเรียนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า  การเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  บราเดอร์อยากให้เราทุกคนได้นำคำกล่าวนี้ไปเตือนสติในการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์วิชาต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดและเป็นพื้นฐานในการศึกษาเล่าเรียนสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป  นักเรียนคงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนพยายามสรรหาหรือจัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพวกเราทุก ๆ คน  หวังว่าเราแต่ละคนพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง  และเรียนรู้สิ่งที่จะนำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า  โรงเรียนคาดหวังว่านักเรียนแต่ละคนจะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเกิดขึ้นในตัว  ถึงแม้จะไม่ตลอดเวลาก็ตาม  แต่เราต้องถามตัวเราเองว่า  วัน ๆ หนึ่งที่เรามาโรงเรียน เราได้รับอะไรกลับไปบ้าง โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นประสบการณ์ และเป็นความรู้ที่จะนำไปพัฒนาให้เกิดความงอกงามต่อชีวิตของเราในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่  บราเดอร์ขอให้นักเรียนแต่ละคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างมีสติ มีสมาธิในการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นที่ภาคภูมิใจต่อครอบครัว คณะครู และสังคม  เพื่อเราจะได้ช่วยกันพัฒนาสังคมของเราให้เกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่และเป็นที่ยอมรับตลอดไป   ท้ายที่สุดท้ายนี้  ขอให้นักเรียนที่รักทุกคนได้รับพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  ขอพระปรีชาญาณจากท่านนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ได้อวยพรให้เราทุกคนเป็นคนดี มีคุณภาพ และช่วยปกป้องเราให้พ้นจากภัยอันตรายทุกประการด้วยเทอญ ด้วยความรักและปรารถนาดี


ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์