Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 31010
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์
16 พฤษภาคม 2560


ผู้ปกครองและนักเรียนที่รัก              ขอต้อนรับนักเรียนที่รักทุกคนกลับเข้าสู่ครอบครัวอัสสัมชัญธนบุรีรั้วแดงขาวของเราด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นสมาชิกใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2560  นักเรียนหลายคนต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ และครูคนใหม่ แต่เชื่อแน่ว่าทุกคนได้เตรียมตัวมาพร้อมแล้ว สำหรับการเรียนรู้เพื่อสั่งสมประสบการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษานี้            โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตระหนักดีว่านักเรียนเป็นหัวใจและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ และถือเป็นพันธกิจสำคัญยิ่งของเรา  ที่จะสั่งสอนอบรมให้บุตรหลานทุกคนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดถือจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียลเป็นแบบอย่าง ทั้งนี้เพื่อนำมาซึ่งเกียรติประวัติ ความภูมิใจของตนเอง ครอบครัว และสถาบัน  ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จึงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพของแต่ละคนตามความถนัดและความสนใจ ตามคติพจน์ที่ว่า ความวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ หรือภาษาลาตินที่ว่า  Labor Omnia Vincit  ขอให้นักเรียนทุกคน มีความอดทน มุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และแสวงหาประสบการณ์ เพื่อนำพาตนเองให้เติบโตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป              ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจให้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่านไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ทุกท่านคาดหวัง  ขอแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  และท่านนักบุญมงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ได้ปกปักรักษา และดลบัลดาลให้ทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ เปี่ยมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ตลอดไปด้วยความรักและปรารถนาดีภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์ผู้อำนวยการ