Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 31010
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์
7 มิถุนายน 2559

ผู้ปกครองและนักเรียนที่รัก              ขอต้อนรับนักเรียนที่รักทุกคนเข้าสู่ครอบครัวอัสสัมชัญธนบุรีด้วยความยินดีและจริงใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษาใหม่ถือเป็นโอกาสให้ทุกคนได้ตื่นตัวในการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่นักเรียนแต่ละคนจะได้เริ่มตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติตนไปในทิศทางที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม  นักเรียนหลายคนอาจจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ และครูคนใหม่ แต่เชื่อแน่ว่าทุกคนได้เตรียมตัวมาพร้อมแล้ว สำหรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น              การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มุ่งเน้นอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป โดยยึดถือจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล  เป็นแบบอย่าง ทุกคนจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติของชีวิตตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  และโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การร่วมกันทำกิจกรรมที่หลากหลายนี้ จะเป็นโอกาสที่ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งการดำเนินชีวิตในอนาคต   อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จะยังคงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพของแต่ละคนตามความถนัดและความสนใจ โดยยังคงยึดคติพจน์ที่ว่า ความวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ หรือ Labor Omnia Vincit  จึงอยากให้นักเรียนทุกคน มีความอดทน มุ่งมั่น ใฝ่หาความรู้ และแสวงหาประสบการณ์ เพื่อนำพาตนเองให้เติบโตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีคุณภาพในอนาคตต่อไป   ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจให้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่านไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ท่านคาดหวัง              ขอแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และท่านนักบุญมงฟอร์ต  ได้อวยพร ปกปักรักษา และดลบัลดาลให้ท่านผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ เปี่ยมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ตลอดไป                                                                                                                                                             ด้วยความรักและปรารถนาดี                                                                                                                                                          ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์                                                                                                                                                                          ผู้อำนวยการ