Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

กิจกรรมส่งระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดและส่งเสริมการไหว้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (21 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (21 ก.ย. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แนะนำการอนุรักษ์พลังงาน บริเวณใต้อาคารราฟาแอล (21 ก.ย. 2562)
CC62-อบรมการจัดการรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape (21 ก.ย. 2562)
งานอภิบาล : การประชุมตัวแทนคณะกรรมการครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ YCS (Young Catholic Students) ครั้งที่ 1 (21 ก.ย. 2562)
งานอภิบาล : คณะครูและนักเรียนโครงการ YCS และยุวธรรมทูต จากงานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ออกเยี่ยมบ้านคริสตชนและบ้านครูเกษียณ บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน (21 ก.ย. 2562)
งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2562 (21 ก.ย. 2562)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ : การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค (21 ก.ย. 2562)
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กชายกิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขัน Ice Hockey ระดับนานาชาติในรายการ “South East Asia Youth Cup 2019” (21 ก.ย. 2562)
EP: ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในรายการ “King’s Cup Thailand Champions 2019” (21 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (21 ก.ย. 2562)
ยกย่องนักเรียนทำความดี (เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของ) (20 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณหน้าอาคารเซนต์ยอแซฟ ของระดับชั้น ป.3 (20 ก.ย. 2562)
ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (20 ก.ย. 2562)
การอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562 (20 ก.ย. 2562)
รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
รับรางวัลงานกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
รับรางวัลโครงการกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
รับรางวัลโครงการส่งเสริมการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
การแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.3 ประจำเดือน สิงหาคม และกันยายน (19 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (19 ก.ย. 2562)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (19 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2562 (19 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2562 (17 ก.ย. 2562)
กิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (16 ก.ย. 2562)
กลุ่มพี่ประธานนักเรียนแนะนำการแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (16 ก.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ เดือนกันยายน2562 (16 ก.ย. 2562)
มอบเกียรติบัตรโครงการเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (16 ก.ย. 2562)
มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (16 ก.ย. 2562)
ผู้อำนวยการพบคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (16 ก.ย. 2562)
ACT Bowling รอบระดับชั้นประถมศึกษา (16 ก.ย. 2562)
ACT Bowling 2019 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา (16 ก.ย. 2562)
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (15 ก.ย. 2562)
ภาพบรรยากาศคอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์ โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 10-12 (14 ก.ย. 2562)
ภาพบรรยากาศคอร์สเรียน DIY โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 7-9 (14 ก.ย. 2562)
กิจกรรม สายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (14 ก.ย. 2562)
งานส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม ส่งมอบกล่องรับบริจาคเงิน"The Heart of Giving" ปีการศึกษา 2562 (14 ก.ย. 2562)
การฝึกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 (14 ก.ย. 2562)
งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 (13 ก.ย. 2562)
แนะแนว : กิจกรรม แนะแนวแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (13 ก.ย. 2562)
ค่ายอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (13 ก.ย. 2562)
ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา รุ่น 14 ปี ก ประจำปี 2562 (13 ก.ย. 2562)
นศท.จิตอาสาทำความดี (13 ก.ย. 2562)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม (13 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 (12 ก.ย. 2562)

|<  << 1 2 3 4 5  >>   >|