Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกปกครอง
โครงการ :โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด

หลักการและเหตุผล :
    การดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนในการให้บริการกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ทางด้านงานเอกสารหลักฐานที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน รวมทั้งงานสถิตินักเรียนขาด ลา มาสาย ที่จะต้องมีการดำเนินการจัดพิมพ์ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียนจึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สะดวกต่อการเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียนจึงนำเสนอขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสะดวกต่อการใช้งานนอกสถานที่ตามที่ได้นำเสนอมานี้

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้การจัดพิมพ์เอกสารหลักฐานต่างๆ ในการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อให้การเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
    3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรใช้สื่อและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ฝ่ายกิจการนักเรียนสามารถผลิตเอกสารและเก็บข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดพร้อมใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน BSG
         
    - มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
    - เป้าหมายที่ 13 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ