Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดทำแผนงาน ประเมินแผนงาน
หน่วยงาน :งานแผนและนโยบาย
โครงการ :โครงการจัดทำแผนงาน ประเมินแผนงาน

หลักการและเหตุผล :
    การจัดทำแผนงานประจำปีของโรงเรียนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสิ่งบ่งบอกถึงทิศทาง แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปีของโรงเรียน จะต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประกอบในการดำเนินงาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 3 พ.ศ.2550 -2554 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2552 นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของผู้อำนวยการ เกณฑ์และตัวบ่งชี้ของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ผลจากการสรุปประเมินผลการดำเนิน งาน /โครงการ ของหน่วยงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 2551 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จะต้องมีการกำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการปรับแผนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเป็นการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2552
    2. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นระบบตามกระบวนการ P D C A
    3. เพื่อเป็นการประเมินการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนมีแผนงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 3
เชิงปริมาณ
   1. เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 5 ฝ่าย มีการดำเนินงาน/โครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน BSG
         
    - มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
    - เป้าหมายที่ 13 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
เอกสารประเมินแผน / การประชุม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
ผู้จัดทำ : มิส  รื่นจิต    ใจมั่น


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ