Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
หน่วยงาน :กลุ่มวิทยาศาสตร์
โครงการ :โครงการการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :
         การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นักเรียนควรแสวงหาความรู้และประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงานของตนเองกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :
    1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้
    2. ส่งเสริมนักรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
    3. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการนำเสนอผลงานตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
    4. เพื่อให้นักเรียนได้นำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สังเกต,แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ