Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร (3-03)
หน่วยงาน :งานบัญชีและงบประมาณ
โครงการ :โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร (3-03)

หลักการและเหตุผล :
    แม้ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนโดยการจัดเวรและจัดสถานที่ต่าง ๆ ให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความปลอดภัยที่สุดในขณะที่อยู่ในโรงเรียน แต่อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่คาดคิด การประกันอุบัติเหตุจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะลดภาะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่โรงเรียนจะต้องรับภาระในเบื้องต้น
      จากการผลของการประกันอุบัติเหตุนักเรียนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีประสบอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการเคลมประกันสูงกว่าวงเงินประกันที่โรงเรียนได้จ่ายไป ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน และเพื่อเป็นหลักประกันในด้านสวัสดิภาพของนักเรียนและบุคลากรในขณะที่อยู่ในโรงเรียน จึงควรมีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทั้งนี้ การประกันอุบัติเหตุดังกล่าวครอบคลุมไปถึงบุคลากรของโรงเรียนทุกคนโดยไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน
    2. เพื่อลดภาระของโรงเรียนในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลนักเรียนเมื่อได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียน
    3. เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในสวัสดิภาพของนักเรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับความปลอดภัยในสวัสดิภาพและสวัสดิการที่ดี
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2553
         
    - เป้าหมายที่ 12 บุคลากร มีขวัญกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    - เป้าหมายที่ 15 โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2553
         
    - ม.12 ตชว. 5 ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2553
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้เรียน (ม.1 ถึง ม.7) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านครู (ม.8 ถึง ม.9) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้บริหาร (ม.10 ถึง ม.14) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2553
         
    - ม.1 ตชว. 4 มีระบบการบันทึกบัญชีที่เป็นมาตรฐานตามหลักการบัญชี
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ 04 มี.ค. 2553  1. หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บจากนักเรียนทุกคน 5,123 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 5,123 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 1,793,050 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,536,900 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 1,793,050 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,536,900 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์
ผู้จัดทำ : มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ