Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (5-32)
หน่วยงาน :กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ :อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (5-32)

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันขยะมูลฝอยในโรงเรียนมีปริมาณมากขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะคนในปัจจุบันให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และความสะดวกสบายในการบริโภค ตลอดจนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะทุกประเภทในถังเดียวกัน ทำให้ยากต่อการนำวัสดุที่ยังมีประโยชน์อยู่แต่ปะปนมากับขยะมูลฝอยกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนคือ ให้ทุกคนรู้จักการคัดแยกขยะ เพื่อสามารถนำวัสดุที่ยังมีประโยชน์อยู่กลับมาใช้ได้อีก ทำให้ปริมาณขยะลดลงและยังเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตวัสดุต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามยังพบว่านักเรียน ครูและผู้มีส่วนร่วมในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ รวมถึงยังไม่สามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกวิธี ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในการทิ้งขยะของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนทุกคน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2553
         
    - เป้าหมายที่ 9 ผุ้เรียนเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2553
         
    - ม.2 ตชว. 1 รู้คุณของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
    - ม.2 ตชว. 2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2553
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้เรียน (ม.1 ถึง ม.7) ปี 2553
         
    - ม.1 ตชว. 5 ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านครู (ม.8 ถึง ม.9) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้บริหาร (ม.10 ถึง ม.14) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2553
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ