Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หน่วยงาน :งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
โครงการ :พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หลักการและเหตุผล :
         หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจากที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น (ชูศรี สุวรรณโชติ. 2544 : 89 )      โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25551 และการศึกษาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1.
   2. 1. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และมีคู่มือการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ฯ
เชิงปริมาณ
   1. จำนวนครูผู้สอนทุกคน จำนวน 250 คน และเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกสาระการเรียนรู้

KPI :
   1. ครูผู้สอนมีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับครูผู้สอนทุกคน
   2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพชุมชน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2553
         
    - เป้าหมายที่ 12 บุคลากร มีขวัญกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2553
         
    - ม.14 ตชว. 1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
    - ม.14 ตชว. 3 มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2553
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    - มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    - มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้เรียน (ม.1 ถึง ม.7) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านครู (ม.8 ถึง ม.9) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้บริหาร (ม.10 ถึง ม.14) ปี 2553
         
    - ม.12 ตชว. 2 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    - ม.13 ตชว. 1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
    - ม.13 ตชว. 2 สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2553
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และเชิญวิทยากรของ กลุ่มสาระฯ 8 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
( ) สังเกต (*) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ทะเบียนหลักสูตร

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 80,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 80,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  อัจฉรา    จันหา
ผู้จัดทำ : มิส  อัจฉรา    จันหา


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ