Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการสารสนเทศ
หน่วยงาน :งานสารสนเทศ
โครงการ :โครงการสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล :
    การบริหารจัดการศึกษาและการปฎิบัติงานในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกและการปฎิบัติงานที่รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพของงาน หน่วยงานธุรการและสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ซึ่งมีภาระงานสำคัญในการติดต่อสื่อสารและกระจายข้อมูลข่าวสาร กับหน่วยงานและบุคคลทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนให้สะดวก รวดเร็ว สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับยุค IT ในปัจจุบัน และเป็นผลสืบเนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆภายในโรงเรียนไปยังบุคลากรครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน รวมถึงพนักงานของโรงเรียน การติดต่อประสาน งานโดยการใช้เอกสารและทางโทรศัพท์ภายใน รวมทั้งระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองและไม่สามารถเข้าถึงตัวบุคคลได้ทุกครั้งในการปฎิบัติงานจริง จึงทำให้เกิดความล่าช้า ข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อน ฯลฯจากหลักการและเหตุผลงานธุรการและสารสนเทศ จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็ว

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้การดำเนินงานในปัจจุบันสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอน
    2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในการปฎิบัติงานและในการจัดกิจกรรมต่างๆ
    3. เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้ปกครองกับโรงเรียนเกิด
เชิงปริมาณ
   1. การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอยู่ในระดับสูง

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พิรญาณ์    เดชกุล
ผู้จัดทำ : มิส  พิรญาณ์    เดชกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ