Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกบริการ
โครงการ :ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องด้วยปัจจุบันงานบริหารฝ่ายบริการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับทำงานอยู่ 2 เครื่อง ซึ่งสภาพไม่ค่อยดี ทำให้การจัดเก็บข้อมูลการทำงานมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ และทำให้ งานล่าช้า ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงสมควรที่จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลของฝ่ายบริการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ 1 เครื่อง ที่มีประสิทธิภาพดีในการทำงาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใหม่มีประสิทธิภาพดีในการทำงาน
เชิงปริมาณ
   1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

KPI :
   1. มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใหม่ 1 เครื่อง ที่มีประสิทธิภาพดีในการทำงาน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 17 พ.ค. 2553  1. ประธานกรรมการแผนกบริการ
 2. คณะกรรมการ

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สรุปประเมินผล

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 21,293 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 21,293 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
ผู้จัดทำ : มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ