Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกบริการ
โครงการ :ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องด้วยปัจจุบันงานบริหารฝ่ายบริการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับทำงานอยู่ 2 เครื่อง ซึ่งสภาพไม่ค่อยดี ทำให้การจัดเก็บข้อมูลการทำงานมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ และทำให้ งานล่าช้า ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงสมควรที่จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลของฝ่ายบริการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ 1 เครื่อง ที่มีประสิทธิภาพดีในการทำงาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใหม่มีประสิทธิภาพดีในการทำงาน
เชิงปริมาณ
   1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

KPI :
   1. มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใหม่ 1 เครื่อง ที่มีประสิทธิภาพดีในการทำงาน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2553
         
    - เป้าหมายที่ 17 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งการเรียนรู้ และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2553
         
    - ม.16 ตชว. 4 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2553
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้เรียน (ม.1 ถึง ม.7) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านครู (ม.8 ถึง ม.9) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้บริหาร (ม.10 ถึง ม.14) ปี 2553
         
    - ม.12 ตชว. 1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2553
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 17 พ.ค. 2553  1. ประธานกรรมการแผนกบริการ
 2. คณะกรรมการ

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สรุปประเมินผล

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 21,293 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 21,293 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
ผู้จัดทำ : มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ