Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการส่งเสริมรักษาความสะอาด(4 – 68)
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกปกครอง
โครงการ :โครงการส่งเสริมรักษาความสะอาด(4 – 68)

หลักการและเหตุผล :
    ในกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนนอกจากจะต้องจัดการศึกษาในด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนยังต้องจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งนี้ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนได้เห็นความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียน ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ห้องเรียน อีกทั้งยังช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม โดยทั่วไปของโรงเรียนให้น่ารื่นรมย์ และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด
    2. เพื่อให้ห้องเรียนสะอาดเอื้อต่อการเรียนรู้
    3. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสถาบัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้หน้าที่ของตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,675 คน

KPI :
   1. นักเรียนมีคุณภาพปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินัย รู้หน้าที่ของตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
   2. นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด
   3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเกียรติบัตร , ค่าของรางวัล ชนะเลิศ/รองชนะเลิศ 12 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แฟ้มสรุปงานระดับชั้น

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 48,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 48,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิตร    เจริญวัฒนาพงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ไพจิตร    เจริญวัฒนาพงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ