Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ (4 – 11)
หน่วยงาน :งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
โครงการ :โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ (4 – 11)

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มิใช่จำกัดอยู่แต่ภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์และ ภูมิปัญญาไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่นอีกด้วย การออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ของนักเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง
    2. เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และปรับตัวเข้าบุคคลอื่น ๆ ได้

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและปรับตัวเข้าบุคคลอื่น ๆ ได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 460 คน

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 98 เปอร์เซ็นต์ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความกระตือรือร้นและปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2553
         
    - เป้าหมายที่ 8 ผู้เรียนเห็นคุณค่า และภาคภุมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2553
         
    - ม.6 ตชว. 2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อสารต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
    - ม.6 ตชว. 3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน
    - ม.6 ตชว. 4 ใฝ่รู้ แสวงหาสาระความเชื่อ คำนิยม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน (BSG)
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2553
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้เรียน (ม.1 ถึง ม.7) ปี 2553
         
    - ม.6 ตชว. 2 ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
    - ม.6 ตชว. 3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านครู (ม.8 ถึง ม.9) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้บริหาร (ม.10 ถึง ม.14) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2553
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บจากผู้ปกครอง 460 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าดำเนินการทัศนศึกษาของบริษัท 460 *** ***
2    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูปฏิบัติงานนอกสถานที่ 25 *** ***
3    ค่าอัดภาพทำแฟ้มผลงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
( ) สังเกต ( *) แบบสอบถาม (*) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………….

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 184,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 163,600 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 184,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 163,600 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ
ผู้จัดทำ : มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ