Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง(4-91)
หน่วยงาน :งานกิจกรรมนักเรียน
โครงการ :โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง(4-91)

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 8 การจัดการศึกษา(ข้อ 2) ในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ทำให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์ จะต้องมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อร่วมมือให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
    3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะครูได้ร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียน ทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้อย่างสมบูรณ์
เชิงปริมาณ
   1. ผู้ปกครองและคณะครูจำนวนประมาณ 5,000 คน

KPI :
   1. คุณครูและผู้ปกครองจะมีความร่วมมือที่จะพัฒนานักเรียนได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2553
         
    - เป้าหมายที่ 15 โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2553
         
    - ม.2 ตชว. 3 ตระหนักถึงคุณค่าของตนและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสภาพการณ์ต่างๆ ของชุมชน สังคม ตามบริบทที่เหมาะสม (BSG)
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2553
         
    - ม.10 ตชว. 11 มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ นำมาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสู่การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ (BSG)
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2553
         
    - ม.13 ตชว. 1 มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
    - ม.13 ตชว. 2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
    - ม.13 ตชว. 3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2553
         
    - ม.17 ตชว. 2 สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา
    - ม.18 ตชว. 3 สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้เรียน (ม.1 ถึง ม.7) ปี 2553
         
    - ม.7 ตชว. 1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ทำงานตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านครู (ม.8 ถึง ม.9) ปี 2553
         
    - ม.8 ตชว. 4 ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากำหนด
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้บริหาร (ม.10 ถึง ม.14) ปี 2553
         
    - ม.11 ตชว. 1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
    - ม.11 ตชว. 3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2553
         
    - ม.1 ตชว. 1 มีระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน ระเบียบ เอกสาร และแบบฟอร์มการเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
( ) สังเกต (/) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ (/) อื่น ๆ ประชุมคณะกรรมการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  คชภพ    ธนิตวรภัทร (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  คชภพ    ธนิตวรภัทร (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ