Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง(4-91)
หน่วยงาน :งานกิจกรรมนักเรียน
โครงการ :โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง(4-91)

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 8 การจัดการศึกษา(ข้อ 2) ในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ทำให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์ จะต้องมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อร่วมมือให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
    3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะครูได้ร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียน ทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้อย่างสมบูรณ์
เชิงปริมาณ
   1. ผู้ปกครองและคณะครูจำนวนประมาณ 5,000 คน

KPI :
   1. คุณครูและผู้ปกครองจะมีความร่วมมือที่จะพัฒนานักเรียนได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
( ) สังเกต (/) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ (/) อื่น ๆ ประชุมคณะกรรมการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  คชภพ    ธนิตวรภัทร (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  คชภพ    ธนิตวรภัทร (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ