Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ วันสำคัญทางศาสนา วันรำลึกพระคุณแม่
หน่วยงาน :กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ :โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ วันสำคัญทางศาสนา วันรำลึกพระคุณแม่

หลักการและเหตุผล :
    ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสำคัญ ขาดจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย จากปัญหาดังกล่าวทำให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ส่งผลให้เข้าใจหลักธรรมทางศาสนาได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติศาสนกิจ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนทุกคน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554
         
    - เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2554
         
    - มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2554
         
    - ม.1 ตชว. 1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2554
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2554
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2554
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2554
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2554
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2554
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2554
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2554
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าปัจจัยไทยธรรมพระเทศนา 1 *** ***
2    ค่าปัจจัยไทยธรรม 1 *** ***
3    ค่าปัจจัยไทยธรรม 1 *** ***
4    ค่าดอกไม้-อุปกรณ์ในการตกแต่งเวที 1 *** ***
5    ปัจจัยถวายวัดพรหมสุวรรณ 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายการจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายวัดในชุมชน 9 วัด 1 *** ***
7    ค่าชุดการแสดงของนักเรียน 1 *** ***
8    ค่าของที่ระลึกตัวแทนผู้ปกครอง 1 *** ***
9    ค่าอุปกรณ์การจัดนิทรรศการแม่พระ/แม่แห่งชาติ 1 *** ***
10    ค่าตกแต่งเวที 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน คระกรรมการและนักเรียนที่แสดง 1 *** ***
12    ค่าวุมิบัตรและของรางวัลกิจกรรมประกวดระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
13    ค่าดอกมะลิ เพื่อจำหน่ายหาทุน 3,000 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 68,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 68,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ