Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ วันสำคัญทางศาสนา วันรำลึกพระคุณแม่
หน่วยงาน :กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ :โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ วันสำคัญทางศาสนา วันรำลึกพระคุณแม่

หลักการและเหตุผล :
    ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสำคัญ ขาดจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย จากปัญหาดังกล่าวทำให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ส่งผลให้เข้าใจหลักธรรมทางศาสนาได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติศาสนกิจ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนทุกคน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าปัจจัยไทยธรรมพระเทศนา 1 *** ***
2    ค่าปัจจัยไทยธรรม 1 *** ***
3    ค่าปัจจัยไทยธรรม 1 *** ***
4    ค่าดอกไม้-อุปกรณ์ในการตกแต่งเวที 1 *** ***
5    ปัจจัยถวายวัดพรหมสุวรรณ 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายการจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายวัดในชุมชน 9 วัด 1 *** ***
7    ค่าชุดการแสดงของนักเรียน 1 *** ***
8    ค่าของที่ระลึกตัวแทนผู้ปกครอง 1 *** ***
9    ค่าอุปกรณ์การจัดนิทรรศการแม่พระ/แม่แห่งชาติ 1 *** ***
10    ค่าตกแต่งเวที 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน คระกรรมการและนักเรียนที่แสดง 1 *** ***
12    ค่าวุมิบัตรและของรางวัลกิจกรรมประกวดระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
13    ค่าดอกมะลิ เพื่อจำหน่ายหาทุน 3,000 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 68,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 68,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ