Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

สังสรรค์ปีใหม่
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการ :สังสรรค์ปีใหม่

หลักการและเหตุผล :
    สำหรับการร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ของพนักงาน ทางฝ่ายบริหารทั่วไปเห็นว่าไม่มีอะไรที่เหมาะไปกว่าการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ให้กับพนักงานอันจะนำมาซึ่งขวัญกำลังใจของพนักงาน จึงเห็นควรจัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้กับพนักงานและสร้างขวัญกำลังใจดีขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. พนักงานเกิดขวัญกำลังใจดีขึ้น
เชิงปริมาณ
   1. จัดเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

KPI :
   1. ร้อยละ 95 ของพนักงานที่ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เกิดขวัญกำลังใจดีขึ้น

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2554
         
    - มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2554
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2554
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2554
         
    - ม.11 ตชว. 9 เป็นขวัญกำลังใจในการสมานสามัคคี ดูแลและร่วมมือใกล้ชิดกับบุคลากรและต้นสังกัด (BSG)
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2554
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2554
         
    - มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2554
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2554
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2554
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2554
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ