Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานรับนักเรียนใหม่
หน่วยงาน :งานทะเบียนนักเรียน
โครงการ :งานรับนักเรียนใหม่

หลักการและเหตุผล :
    1.เพื่อให้มีจำนวนนักเรียนเพียงพอเข้าเรียนในแต่ละระดับชั้น 2.เพื่อให้สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านวิชาการเข้าเรียนในทุกระดับชั้น

วัตถุประสงค์ :
    1. 1.เพื่อให้มีจำนวนนักเรียนเพียงพอเข้าเรียนในแต่ละ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อม
เชิงปริมาณ
   1. จำนวนนักเรียนครบในทุกระดับชั้น

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ใบสมัคร ป.1 1,200 *** ***
2    ใบสมัคร ม.1 300 *** ***
3    ใบสมัคร ม.4 400 *** ***
4    ใบสมัครนักเรียนแทรกชั้นทุกระดับชั้น 100 *** ***
5    คู่มือนักเรียน 1,600 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าพิมพ์ระเบียบการ ป.1 1,200 *** ***
2    ค่าแฟ้มกระดุมพลาสติก ป.1 1,200 *** ***
3    ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ป.1 1,200 *** ***
4    ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดบอร์ด ป.1 1 *** ***
5    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ป.1 150 *** ***
6    ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง รับสมัคร ป.1 250 *** ***
7    ค่าอาหารว่างผู้ปกครองในวันมอบตัว ป.1 500 *** ***
8    ค่าพิมพ์คู่มือนักเรียน ป.1 450 *** ***
9    ค่าพิมพ์ระเบียบการและใบสมัคร ม.1 400 *** ***
10    ค่าพิมพ์ระเบียบการและใบสมัคร ม.4 500 *** ***
11    ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ม.1 และ ม.4 5,000 *** ***
12    ค่าแฟ้มกระดุมพลาสติก ม.1 และ ม.4 900 *** ***
13    ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการรับสมัครและสอบ ม.1 และ ม.4 1 *** ***
14    ค่าเบี้ยงครูรับสมัคร ม.1 และ ม.4 500 *** ***
15    ค่าอาหารครู และอาหารว่าง 250 *** ***
16    ค่าอาหารว่างผู้ปกครองในวันมอบตัว ม.1 และ ม.4 300 *** ***
17    ค่าพิมพ์คู่มือนักเรียน ม.1 และ ม.4 450 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 1,160,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 430,100 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 1,160,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 430,100 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
ผู้จัดทำ : มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ