Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานบริหารสำนักงาน (5-01)
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ :งานบริหารสำนักงาน (5-01)

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพใช้การเได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในการรับบริการ
   2. 2.วัสดุ อุปกรณ์และเอกสารมีคุณภาพตามที่ขอรับบริการ
เชิงปริมาณ
   1. ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

KPI :
   1. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 95
   2. ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์มีการจัดสภาพการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
    - 11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
    - ตัวบ่งชี้ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2555 16 พ.ค. 2555   P เสนอขออนุมัติโครงการ  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2680.0416666667 วัน
17 พ.ค. 2555 18 พ.ค. 2555   P แต่งตั้งคณะกรรมการ  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2678.0416666667 วัน
21 พ.ค. 2555 21 พ.ค. 2555   D ประชุมคณะกรรมการ  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2675.0416666667 วัน
23 พ.ค. 2555 29 มี.ค. 2556   D เขียนในเบิกสิ่งที่ต้องการ  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2363.0416666667 วัน
22 พ.ค. 2555 29 มี.ค. 2556   D เขียนใบแจ้งการผลิตเอกสาร  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2363.0416666667 วัน
21 พ.ค. 2555 29 มี.ค. 2556   C ติดตามความเรียบร้อยของการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2363.0416666667 วัน
18 มี.ค. 2556 23 มี.ค. 2556   C ประเมินผลการดำเนินงาน  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2369.0416666667 วัน
25 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556   A สรุปผลการดำเนินงาน  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2363.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุสิ้นเปลืองระดับชั้นและหน่วยงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินความพึงพอใจ ใบเบิกพัสดุ, ใบแจ้งความจำนง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 2,080,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 2,080,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
ผู้จัดทำ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ