Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) (5-73)
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ :งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) (5-73)

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถความถนัด ความสนใจ
    2. เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 5

KPI :
   1. นักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 100
   2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน ร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบจัดหา 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมชมรม 5,480 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 548,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 548,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 548,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 548,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
ผู้จัดทำ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ