Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (5-06)
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ :พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (5-06)

หลักการและเหตุผล :
    ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลต่อความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติมาโดยตลอด และการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสาร ตลอดจนทักษะทางสังคม การเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้ครบองค์รวม จึงเห็นสมควร จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ การสอนเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งสิ่งจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริม เพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อมให้กับนักเรียน ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ และทักษะทางภาษาของตนเอง ที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนมา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียน และตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์ :
    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางภาษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเพิ่มมากขึ้น รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

KPI :
   1. นักเรียนมีผลการทดสอนระดับชาติ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดี ในระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
    - 5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
    - ตัวบ่งชี้ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2555 16 พ.ค. 2555   P เสนอขออนุมัติโครงการ  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2654.0416666667 วัน
17 พ.ค. 2555 19 พ.ค. 2555   P แต่งตั้งคณะกรรมการ  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2651.0416666667 วัน
04 มิ.ย. 2555 04 มิ.ย. 2555   P ประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2635.0416666667 วัน
05 มิ.ย. 2555 09 มิ.ย. 2555   D ดำเนินโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2630.0416666667 วัน
11 มิ.ย. 2555 28 ก.พ. 2556   C ติดตามและประเมินโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2366.0416666667 วัน
26 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556   A สรุปประเมินโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2337.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2 ภาคเรียน 1 *** ***
2    ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียน 1 *** ***
3    ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 2 ภาคเรียน 1 *** ***
4    ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย 2 ภาคเรียน 1 *** ***
5    ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ภาคเรียน 1 *** ***
6    ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 2 ภาคเรียน 1 *** ***
7    ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาศิลปะ 2 ภาคเรียน 1 *** ***
8    ค่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 ภาคเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถาม ผลการสอบของนักเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 40,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 40,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
ผู้จัดทำ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ