Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก
หน่วยงาน :งานอภิบาลโรงเรียน
โครงการ :อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก

หลักการและเหตุผล :
    คุณค่าสำคัญของการพัฒนาตนเอง เน้นชีวิตจิตเป็นหลักแรกของการพัฒนาทั้งปวงของมนุษย์ สอดคล้องกับเทคนิควิธีการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เรียนนั้นจะต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาครู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลไปสู่ผู้เรียน งานอภิบาลจึงเป็นภารกิจแห่งการมุ่งเอาใจใส่ดูแลครูให้สามารถพัฒนาตนเอง ด้านจิตวิญญาณในการทุ่มเท และเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะครู ส่งเสริมโอกาสการฝึกฝนพัฒนาและสร้างสรรค์เทคนิคกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ รวมทั้งการแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนด้วยค่านิยมและจิตใจอันดีงาม

วัตถุประสงค์ :
    1. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับแนวทางของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตความเป็นครูได้เป็นอย่างดี
เชิงปริมาณ
   1. คุณครูคาทอลิก จำนวน 45 ท่าน ไปเข้าร่วมโครงการ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2555 14 พ.ค. 2555   P  เสนอพิจารณา อนุมัติโครงการ  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1291 วัน
24 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555   P เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1281 วัน
01 มิ.ย. 2555 01 มิ.ย. 2555   P ติดต่อสถานที่ /อาหาร /วิทยากร  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1273 วัน
12 มิ.ย. 2555 12 มิ.ย. 2555   P  ประชุมวางแผนร่วมกัน  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1262 วัน
13 ต.ค. 2555 14 ต.ค. 2555   D ดำเนินการเข้าอบรม  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1138 วัน
31 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2555   A สรุปประเมินผล  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1121 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ
ผู้จัดทำ : มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ