Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก
หน่วยงาน :งานอภิบาลโรงเรียน
โครงการ :อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก

หลักการและเหตุผล :
    คุณค่าสำคัญของการพัฒนาตนเอง เน้นชีวิตจิตเป็นหลักแรกของการพัฒนาทั้งปวงของมนุษย์ สอดคล้องกับเทคนิควิธีการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เรียนนั้นจะต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาครู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลไปสู่ผู้เรียน งานอภิบาลจึงเป็นภารกิจแห่งการมุ่งเอาใจใส่ดูแลครูให้สามารถพัฒนาตนเอง ด้านจิตวิญญาณในการทุ่มเท และเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะครู ส่งเสริมโอกาสการฝึกฝนพัฒนาและสร้างสรรค์เทคนิคกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ รวมทั้งการแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนด้วยค่านิยมและจิตใจอันดีงาม

วัตถุประสงค์ :
    1. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับแนวทางของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตความเป็นครูได้เป็นอย่างดี
เชิงปริมาณ
   1. คุณครูคาทอลิก จำนวน 45 ท่าน ไปเข้าร่วมโครงการ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2555 14 พ.ค. 2555   P  เสนอพิจารณา อนุมัติโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2682.0416666667 วัน
24 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555   P เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2672.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 01 มิ.ย. 2555   P ติดต่อสถานที่ /อาหาร /วิทยากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2664.0416666667 วัน
12 มิ.ย. 2555 12 มิ.ย. 2555   P  ประชุมวางแผนร่วมกัน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2653.0416666667 วัน
13 ต.ค. 2555 14 ต.ค. 2555   D ดำเนินการเข้าอบรม         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2529.0416666667 วัน
31 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2555   A สรุปประเมินผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2512.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ