Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

เทศกาลพระคริสตสมภพ
หน่วยงาน :งานอภิบาลโรงเรียน
โครงการ :เทศกาลพระคริสตสมภพ

หลักการและเหตุผล :
    เทศกาลคริสตสมภพ หรือคริสต์มาสนั้นเป็นเทศกาลที่สำคัญอีกวันหนึ่งของชาวคาทอลิกนั่นก็คือ การบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้าในรางหญ้า เป็นเทศกาลที่เชื้อเชิญให้เราตระหนักถึงการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น ดังนั้นในเทศกาลนี้จะมีการมอบความสุข ของขวัญ หรือการ์ดอวยพรให้แก่กันและกัน จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่โรงเรียนควรจัดบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส ให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันในเทศกาลดังกล่าวอย่างมีความหมาย ทั้งนี้ทางหน่วยงานจึงได้จัดกิจกรรมและการประกวดต่างๆให้กับนักเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนสุภาพ นอบน้อม
    2. เพื่อให้ ผู้เรียนโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือคนอื่น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียน เข้าใจจิตตารมณ์ขององค์พระเยซูเจ้า
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

KPI :
   1. ผลการประเมินโครงการได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
    - 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
    - ตัวบ่งชี้ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 7 และ 12)
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
22 พ.ค. 2555 22 พ.ค. 2555   P เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2674.0416666667 วัน
20 ส.ค. 2555 20 ส.ค. 2555   P เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2584.0416666667 วัน
30 ส.ค. 2555 30 ส.ค. 2555   P ติดต่อคุณครูหมวดศิลปะ / ศูนย์ดนตรี         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2574.0416666667 วัน
03 ก.ย. 2555 03 ก.ย. 2555   P ประชุมวางแผนร่วมกัน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2570.0416666667 วัน
01 พ.ย. 2555 29 พ.ย. 2555   D ฝึกซ้อมการแสดงละครศักดิ์สิทธิ์         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2483.0416666667 วัน
30 พ.ย. 2555 30 พ.ย. 2555   D ดำเนินการเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2482.0416666667 วัน
03 ธ.ค. 2555 21 ธ.ค. 2555   D เทศกาลคริสตสมภพ 3-21 ธ.ค.55 จัดกิจกรรม/ประกวดต่างๆ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2461.0416666667 วัน
10 ม.ค. 2556 10 ม.ค. 2556   A สรุปประเมินผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2441.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ