Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

สายสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิก
หน่วยงาน :งานอภิบาลโรงเรียน
โครงการ :สายสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิก

หลักการและเหตุผล :
    การศึกษาในปัจจุบัน ผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องมีความสัมพันธ์และเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น เพื่อจะทำให้ชีวิตครอบครัวดำเนินไปอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และมีความสงบสุข โดยอาศัยหลักคำสอนของพระคริสตเจ้าในการดำเนินชีวิต และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการที่จะช่วยบุตรหลานให้เติบโตเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความสามัคคีและรวมถึงกิจกรรมคาทอลิกที่ผู้ปกครองจะได้รับทราบในการดำเนินงานในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนสุภาพ นอบน้อม
    2. เพื่อให้ ผู้เรียนโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือคนอื่น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนคาทอลิก และสมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันและมีความสุขมากขึ้น
เชิงปริมาณ
   1. ร้อยละ90 ของนักเรียนคาทอลิก และสมาชิกในครอบครัว จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ

KPI :
   1. ผลการประเมินได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
    - ตัวบ่งชี้ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 7 และ 12)
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
21 พ.ค. 2555 21 พ.ค. 2555   P เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2675.0416666667 วัน
28 พ.ค. 2555 28 พ.ค. 2555   P เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2668.0416666667 วัน
11 มิ.ย. 2555 11 มิ.ย. 2555   P ติดต่อสถานที่ / อาหาร / วิทยากร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2654.0416666667 วัน
20 มิ.ย. 2555 20 มิ.ย. 2555   P ประชุมวางแผนร่วมกัน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2645.0416666667 วัน
25 ส.ค. 2555 25 ส.ค. 2555   D จัดงานวันสายสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิก         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2579.0416666667 วัน
07 ก.ย. 2555 07 ก.ย. 2555   A สรุปประเมินผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2566.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ