Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาที่ Bell UK
หน่วยงาน :งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
โครงการ :โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาที่ Bell UK

หลักการและเหตุผล :
    ภาษาเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ การเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผลดีนั้นนอกจากต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ในการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งนั้นผู้เรียนไม่ได้เรียนเพียงแค่ภาษาอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังซึมซับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปด้วย ดังนี้ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ร่วมกับศูนย์ Bell ณ ประเทศอังกฤษ จัดส่งครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน ต่อปีการศึกษาไปเข้าศึกษาระยะสั้นที่ศูนย์ Bell ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การใช้ภาษา และเรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่เป็นสากล ในประเทศเจ้าของภาษา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่
    2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ มีประสบการณ์การใช้ และเรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่เป็นสากลในประเทศเจ้าของภาษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาและมีประสบการณ์การใช้ และเรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่เป็นสากลในประเทศเจ้าของภาษา
เชิงปริมาณ
   1. ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปีการศึกษาละ 1 คน

KPI :
   1. ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางภาษาที่ดีขึ้น และมีประสบการณ์การใช้ และเรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่เป็นสากลในประเทศเจ้าของภาษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
    - 7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการสอน
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1 ถึง 5, 9 และ 10)
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
00 543 -   P เสนอพิจารณาโครงการ  มิส  สิริพร    คงประชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   D แต่งตั้งคณะกรรมการ  มิส  สิริพร    คงประชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   D ประชุมคณะกรรมการ  มิส  สิริพร    คงประชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   D การดำเนินงานติดต่อศูนย์ Bell UK  มิส  สิริพร    คงประชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   D ดำเนินการด้านเอกสาร  มิส  สิริพร    คงประชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   D ดำเนินการส่งบุคลากรไปศึกษาที่ Bell UK  มิส  สิริพร    คงประชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   C สรุปประเมินผล  มิส  สิริพร    คงประชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบโรงเรียน 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตั๋วเครื่องบิน 1 *** ***
2    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูเมื่ออยู่ประเทศอังกฤษ 1 *** ***
3    ค่าดำเนินการขอ VISA 1 *** ***
4    ค่าเดินทาง 1 *** ***
5    ค่าที่พัก 14 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 100,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 100,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 100,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 100,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สิริพร    คงประชา
ผู้จัดทำ : มิส  สิริพร    คงประชา


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ