Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโปรแกรม Bell
หน่วยงาน :งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
โครงการ :โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโปรแกรม Bell

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องจากศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell มีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ อีกทั้งยังมีประวัติที่ยาวนาน และมีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโปรแกรม Bell ขึ้นเพื่อประชุมแนะนำบุคลากรภายในศูนย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งประวัติความเป็นมาของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell รวมทั้งชี้แจงการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการรักษามาตรฐานของศูนย์

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการรักษามาตรฐานของศูนย์
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการรักษามาตรฐานของศูนย์
เชิงปริมาณ
   1. ผู้ปกครองนักเรียนโปรแกรมการเรียน Bell ร้อยละ 90 เข้าร่วมงาน

KPI :
   1. ผู้ปกครองร้อยละ 90 ของที่เข้าร่วมงาน มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน และความเป็นมาของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สิริพร    คงประชา
ผู้จัดทำ : มิส  สิริพร    คงประชา


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ