Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน :กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ :โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

หลักการและเหตุผล :
     ความรู้ที่ให้นักเรียนและครูศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆทั่วโลกมีหลายรูปแบบให้เลือกค้นคว้า ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการบันทึกเนื้อหาจากหนังสือต่างๆ ขึ้นเป็นแฟ้มข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ฉะนั้นโรงเรียนควรจัดแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อ ให้นักเรียนและครูอาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถค้นคว้าได้ทุกที่ในโรงเรียนโดยการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของโรงเรียน ผลดีทำให้โรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือที่มีราคาแพง ไม่ต้องซื้อหนังสือที่มีราคาแพงหลายเล่ม เพราะสามารถซื้อหนังสือเพียงแฟ้มเดียวก็สามารถแบ่งให้นักเรียนดูพร้อมกันได้หลายคน การค้นหาข้อมูลโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ทำให้สิ้นเปลืองเวลาในการค้นข้อมูลน้อย และยังเป็นการลดขนาดของห้องสมุดลงในคอมพิวเตอร์ ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ถูกจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือเป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน เพราะไม่ต้องใช้การดาษมาพิมพ์หนังสือเก็บไว้ วิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยการจัดหาคอมพิวเตอร์หนึ่งชุดจัดการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของโรงเรียน และจัดหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ บันทึกเข้าไปเก็บไว้ ให้นักเรียนและครูภายในโรงเรียนสามารถคว้าได้ ทั้งในห้องเรียน และบนระบบเครือข่ายของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. แหล่งรวบรวมข้อมูลทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน

KPI :
   1. นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 90 ใช้บริการศูนย์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
    - 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
    - 11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
    - 13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
    - ตัวบ่งชี้ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
    - ตัวบ่งชี้ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ตัวบ่งชี้ที่ 6)
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
    - ตชว. 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
    - ตชว. 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
    - ตชว.12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
    - 5. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
    - เป้าหมายรอง 1.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
    - เป้าหมายรอง 2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    - เป้าหมายรอง 2.4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
    - เป้าหมายรอง 2.5 พัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
    - เป้าหมายรอง 5.2 บุคลากร
ปฏิทินโครงการ (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
22 พ.ค. 2555 30 พ.ค. 2555   P ขั้นวางแผนงาน  มาสเตอร์  สุรสิทธิ์    จันทร์โสภาพิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2217.0416666667 วัน
30 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555   D ขั้นดำเนินการ  มาสเตอร์  สุรสิทธิ์    จันทร์โสภาพิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2216.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 29 มิ.ย. 2555   D จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อทำเป็น server ในการเก็บข้อมูล  มาสเตอร์  สุรสิทธิ์    จันทร์โสภาพิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2187.0416666667 วัน
28 มิ.ย. 2555 29 มิ.ย. 2555   D ดำเนินการติดตั้ง server กับระบบเครือข่ายของโรงเรียน  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2187.0416666667 วัน
02 ก.ค. 2555 29 มี.ค. 2556   D วางแผนการจัดเก็บข้อมูล  มาสเตอร์  สุรสิทธิ์    จันทร์โสภาพิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1914.0416666667 วัน
02 ก.ค. 2555 20 ก.ค. 2555   D การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2166.0416666667 วัน
20 มี.ค. 2556 26 มี.ค. 2556   C ตรวจสอบ/ประเมินผล  มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1917.0416666667 วัน
21 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556   A สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล  มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1914.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (15)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  ที่ปรึกษา
 มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม  ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  ที่ปรึกษา
 มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์  ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  สุรสิทธิ์    จันทร์โสภาพิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ  กรรมการ
 มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย  กรรมการ
 มิส  ฐิติมา    แสงโชติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  กรรมการ
 มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์  กรรมการ
 มาสเตอร์  ภัทร    ผิวเกลี้ยง  กรรมการ
 มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์  กรรมการและเลขานุการ
 มิส  พรพิมล    ปวงนิยม  กรรมการ
 มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย  กรรมการ
 มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    คอมพิวเตอร์ Server 1 *** ***
2    scanner 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI
แบบประเมินตาม KPI หัวข้อ โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 90 ใช้บริการศูนย์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0
     

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- สถิติการใช้งาน - แบบสอบถามความพึงพอใจ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 75,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 75,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุรสิทธิ์    จันทร์โสภาพิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สุรสิทธิ์    จันทร์โสภาพิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ