Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานติดตามพฤติกรรมนักเรียน (4-44)
หน่วยงาน :งานระเบียบวินัยนักเรียน
โครงการ :งานติดตามพฤติกรรมนักเรียน (4-44)

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. นักเรียนที่ได้รับการติดตามดูแลความประพฤติมีความประพฤติที่พัฒนาดีขึ้น
   2. 2. นักเรียนที่ได้รับการติดตามดูแลความประพฤติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
   3. 3. ปัญหาด้านพฤติกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนลดลง และนักเรียนทุกคนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนควรได้รับการติดตามดูแลพฤติกรรม 50 คน

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 95 ที่ได้รับการติดตามดูแลพฤติกรรม มีความประพฤติที่พัฒนาดีขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พัฒนาขึ้น และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2555 01 มิ.ย. 2555   P เสนอพิจารณาขออนุมัติงาน  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2664.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 28 ก.พ. 2556   D ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2392.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 28 ก.พ. 2556   D ดำเนินการติดตามพฤติกรรมนักเรียน  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2392.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 28 ก.พ. 2556   C ติดตามประเมินผลนักเรียนรายบุคคล  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2392.0416666667 วัน
01 มี.ค. 2556 31 พ.ค. 2555   A สรุปประเมินผล  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2665.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระโปรงนักเรียน (M/L) 2 *** ***
2    กางเกงนักเรียน (S/M/L/XL) 4 *** ***
3    รองเท้าฟองน้ำแบบสุภาพ 10 *** ***
4    ชุดอุปกรณ์การตัดผม 1 *** ***
5    ค่าเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาด้านความประฤติ 10 *** ***
6    ค่ากระเช้าสุขภาพเยี่ยมบ้านนักเรียน กรณีเจ็บป่วย 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. บันทึกรายงานการติดตามพฤติกรรม 2. บันทึกรายงานการประชุม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 20,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 20,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิตร    เจริญวัฒนาพงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ไพจิตร    เจริญวัฒนาพงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ