Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเติมน้ำใจ ให้ความรู้ สู่ชุมชน ครั้งที่ 4
หน่วยงาน :งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
โครงการ :โครงการเติมน้ำใจ ให้ความรู้ สู่ชุมชน ครั้งที่ 4

หลักการและเหตุผล :
    จากแนวทางการจัดการศึกษาตามจิตรารมย์ของนักบุญหลุยส์ มารีฯ มุ่งที่บริการศึกษาอบรมที่เป็นความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เด็กๆที่ยากจนและด้อยโอกาสในสังคมและนโยบายการจัดการสึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการในด้านอาคารสถนที่ ด้านบุคลากรทางการศึกษา และเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตามเหมาะสม ประกอบกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป้นโรงเรียนที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์สื่อ ในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย เป็นที่สนใจของผู้ปกครองและนักเรียน อยากจะเข้าเรียนในโรงเรียนนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในชุมชนได้มีประสบการร์เข้ามาใช้ สถานที่ อุปกรณ์และสื่อต่างๆ ในการเรียนการสอน จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน เพิ่มพูนความรู้ เจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพิ่อส่งเสริมให้นักเรียนในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
    2. เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยี การเรียนการสอนแก่นักเรียนในชุมชน
    3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความรู้และประสบการร์ในการใช้สื่อเทคโนโลยี การเรียนการสอน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในชุมชนรอบโรงเรียนจำนวน 5 โรงๆละ 20 คน รวมจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี-ดีมาก
   2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้เพิ่มขึ้น

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
    - 15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
    - ตัวบ่งชี้ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
13 ก.ค. 2555 13 ก.ค. 2555   P เสนอคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา  ภราดา  สอาด    สัญญลักษณ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2595.0416666667 วัน
18 ก.ค. 2555 23 ก.ค. 2555   P เสนอขออนุมัติดำเนินการ  ภราดา  สอาด    สัญญลักษณ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2585.0416666667 วัน
00 543 -   D แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2  ภราดา  สอาด    สัญญลักษณ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556) 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7204 วัน
02 ส.ค. 2555 06 ส.ค. 2555   D ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัคร         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2571.0416666667 วัน
17 ก.ค. 2555 17 ก.ค. 2555   D ประชุมวางแผน มอบหมายหน้าที่         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2591.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
   0 543 ผ่านมาแล้ว 7204 วัน ไม่ได้เช็ค  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  0 543 - 0 543
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  0 543 ผ่านมาแล้ว 7204 วัน ไม่ได้เช็ค  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  0 543 - 0 543

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบประมาณโรงเรียน 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 150 *** ***
2    ค่าอาหารกลางวันครู 30 *** ***
3    ค่าอาหารว่างเช้า และบ่ายนักเรียน 150 *** ***
4    ค่าอาหารว่างเช้า และบ่ายครู 30 *** ***
5    ค่าวิทยากร (กรณีครูต่างชาติ) 2 *** ***
6    ค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม 4 *** ***
7    ค่าของที่ระลึก และประชาสัมพันธ์ 150 *** ***
8    ค่าจัดทำเกียรติบัตรและเอกสาร 150 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 25,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 25,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 25,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 25,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พิรญาณ์    เดชกุล
ผู้จัดทำ : มิส  พิรญาณ์    เดชกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ