Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

พิธีไหว้ครู
หน่วยงาน :งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน
โครงการ :พิธีไหว้ครู

หลักการและเหตุผล :
    พิธีไหว้ครู เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงานของไทย เพื่อเป็นการคารวะและฝากตัวเป็นศิษย์ของนักเรียนในโอกาสเปิดปีการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้แก่นักเรียน จึงได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงการคารวะและปฏิญาณตนเป็นศิษย์
    2. เพื่อสืบทอดประเพณีไหว้ครูของไทยในการมอบตัวเป็นศิษย์

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครู
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนจำนวน 5,499 คน

KPI :
   1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมพิธีด้วยความตั้งใจ มีความสำรวม และได้แสดงออกถึงการเป็นศิษย์ที่ให้การเคารพบูชาครู

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
    - 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
    - ตัวบ่งชี้ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 7 และ 12)
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555   P ขออนุมัติดำเนินงาน  มาสเตอร์  สมนึก    งามยืนยงค์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2638.0416666667 วัน
14 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555   D แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  มาสเตอร์  สมนึก    งามยืนยงค์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2638.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   D ประชุมคณะกรรมการ  มาสเตอร์  สมนึก    งามยืนยงค์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2608.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   D ประชุมครูชี้แจง  มาสเตอร์  สมนึก    งามยืนยงค์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2608.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   D ซ้อมพิธีไหว้ครู  มาสเตอร์  สมนึก    งามยืนยงค์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2608.0416666667 วัน
12 มิ.ย. 2555 14 มิ.ย. 2555   D ดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2624.0416666667 วัน
14 มิ.ย. 2555 14 มิ.ย. 2555   A   มาสเตอร์  สมนึก    งามยืนยงค์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2624.0416666667 วัน
14 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555   P ขออนุมัติดำเนินงาน  มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2638.0416666667 วัน
14 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555   D แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2638.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   D ประชุมคณะกรรมการ  มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2608.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   D ประชุมครูชี้แจง  มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2608.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   C ซ้อมพิธีไหว้ครู  มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2608.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   D ดำเนินงาน         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2608.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2555 30 มิ.ย. 2555   A ประเมินผล  มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2608.0416666667 วัน
14 มิ.ย. 2555 14 มิ.ย. 2555    พิธีไหว้ครู  มาสเตอร์  สมนึก    งามยืนยงค์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2624.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถาม และประชุมคณะกรรมการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
ผู้จัดทำ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ