Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

ไหว้งามอย่างไทย
หน่วยงาน :งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการ :ไหว้งามอย่างไทย

หลักการและเหตุผล :
    การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยการไหว้จะเป็นผลให้สามารถจัดระบบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมให้ผู้ที่พบเห็นมีความชื่นชม รักใคร่เอ็นดูเพราะเป็นมารยาทที่ดีงามตามประเพณีของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้ตระหนักถึงคุณค่าของมารยาทการไหว้จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังและสืบทอดวัฒนธรรมการไหว้ของไทย
    2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญในการไหว้ของไทยในลักษณะต่างๆ
    3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีมารยาทในการไหว้พร้อมทั้งปฏิบัติได้ถูกต้อง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไหว้ได้ถูกต้องเหมาะสมสวยงาม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 420 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

KPI :
   1. ร้อยละ 80 นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยต่อโรงเรียน ตนเอง และบุคคลอื่น
   2. ร้อยละ 80 นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยต่อสังคม
   3. ร้อยละ 80 มีการปลูกฝังนักเรียนให้นักเรียนอยากทำความดี

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
00 543 -    เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5839 วัน
00 543 -    แต่งตั้งคณะกรรมการ  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5839 วัน
00 543 -    ประชุมคณะกรรมการ  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5839 วัน
00 543 -    การดำเนินงาน  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5839 วัน
00 543 -    สรุปประเมินผล  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5839 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ