Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

ไหว้งามอย่างไทย
หน่วยงาน :งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการ :ไหว้งามอย่างไทย

หลักการและเหตุผล :
    การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยการไหว้จะเป็นผลให้สามารถจัดระบบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมให้ผู้ที่พบเห็นมีความชื่นชม รักใคร่เอ็นดูเพราะเป็นมารยาทที่ดีงามตามประเพณีของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้ตระหนักถึงคุณค่าของมารยาทการไหว้จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังและสืบทอดวัฒนธรรมการไหว้ของไทย
    2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญในการไหว้ของไทยในลักษณะต่างๆ
    3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีมารยาทในการไหว้พร้อมทั้งปฏิบัติได้ถูกต้อง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไหว้ได้ถูกต้องเหมาะสมสวยงาม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 420 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

KPI :
   1. ร้อยละ 80 นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยต่อโรงเรียน ตนเอง และบุคคลอื่น
   2. ร้อยละ 80 นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยต่อสังคม
   3. ร้อยละ 80 มีการปลูกฝังนักเรียนให้นักเรียนอยากทำความดี

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
00 543 -    เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการ  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5619 วัน
00 543 -    แต่งตั้งคณะกรรมการ  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5619 วัน
00 543 -    ประชุมคณะกรรมการ  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5619 วัน
00 543 -    การดำเนินงาน  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5619 วัน
00 543 -    สรุปประเมินผล  มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5619 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ