Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมวันวิชาการ (5-04)
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ :กิจกรรมวันวิชาการ (5-04)

หลักการและเหตุผล :
    การพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันด้านบริการการศึกษา ต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน กิจกรรมวิชาการเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา ความเจริญเติบโตด้านการศึกษา ที่ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีส่วนร่วม เน้นการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด มีอิสระในการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้และ เชื่อมโยงองค์ความรู้อื่นได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน การจัดประสบการณ์ตรงจากการจัดนิทรรศการ การแข่งขัน การแสดงออกตามความสามารถ การแสดงผลงานจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนและผลงานของผู้สอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและแสดงออกตามความสนใจ เป็นการพัฒนาผู้เรียนจากการฝึกประสบการณ์และได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเหตุผลดังกล่าวฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการวันวิชาการเพื่อแสดงผลงานของนักเรียน ความก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนด้านวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

วัตถุประสงค์ :
    1. ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านวิชาการและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาการ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

KPI :
   1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาการ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
         
    - 6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
         
    - มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
    - ตัวบ่งชี้ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2555
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2555
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2555
         
      พันธกิจ ปี 2555
         
    - 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา เต็มตามศักยภาพ สู่ความเป็นสากล และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
21 พ.ค. 2555 23 พ.ค. 2555   P เสนอขออนุมัติโครงการ  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2673.0416666667 วัน
24 พ.ค. 2555 25 พ.ค. 2555   P แต่งตั้งคณะกรรมการ  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2671.0416666667 วัน
28 พ.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555   D การดำเนินงาน  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2636.0416666667 วัน
02 ก.ค. 2555 13 ก.ค. 2555   C ประเมินผลการดำเนินงาน  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2622.0416666667 วัน
16 ก.ค. 2555 28 ก.ค. 2555   A ส่งสรุปผลการดำเนินงาน  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2607.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบจัดหา 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    การจัดกิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 *** ***
2    กิจกรรมงานแนะแนว 1 *** ***
3    กิจกรรมงานศูนย์วิทยบริการ 1 *** ***
4    กิจกรรมงานการสอนภาษาต่างประเทศ 1 *** ***
5    กิจกรรมงาน English Program 1 *** ***
6    กิจกรรมตอบปัญหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 *** ***
7    ค่าเกียรติบัตร 2,000 *** ***
8    ค่าหมึกพิมพ์ 2 *** ***
9    ค่าอุปกรณ์จัดทำเวทีและตกแต่ง 1 *** ***
10    ค่าจัดส่งเอกสารเข้าร่วมกิจกรรม 1 *** ***
11    ค่าจัดอบรมสัมมนา 8 กลุ่มสาระฯ 8 *** ***
12    เกม/กีฬาทางวิชาการ 5 *** ***
13    เอกสารและวัสดุ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 50,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 450,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 50,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 450,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
ผู้จัดทำ : มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ