Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
หน่วยงาน :กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ :โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบัน ภาพยนตร์นับเป็นสื่อบันเทิงที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังสามารถสอดแทรกสาระความรู้ รวมถึงให้แง่คิดในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งกว่าที่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้นั้น ย่อมต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน ของผู้ผลิต ผู้กำกับ ตั้งแต่สมัยครั้งยังเล่าเรียนศึกษา ในรูปของการสร้างสรรค์ “ภาพยนตร์สั้น” หรือ “หนังสั้น” ที่มีความยาวเพียงไม่กี่นาที หนังสั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางด้านภาพยนตร์ไทย โดยหลายต่อหลายเรื่องได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จ และในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การร่วมมือและเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในประชาคมอาเซียนทำให้เกิดการแข่งขันในทุกๆด้านมากยิ่งขึ้น การสร้าง “ภาพยนตร์สั้น” ถือเป็นสื่อหนึ่งที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่ได้รับชมสื่อได้เป็นอย่างดีและง่ายต่อการสื่อสารให้คนไทยได้ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประจวบกับให้สอดคล้องกับ “ยุทศาสตร์ที่ 6 – การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นประขาคมอาเซียน” ที่รัฐบาลได้ตั้งเอาไว้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ เยาวชนไทยสร้างสรรค์สื่อที่เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากการสร้างสื่อที่ไม่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมายในปัจจุบัน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ทำให้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงได้จัดโครงการ “ประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดยเน้นการสอดแทรกความรู้ เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน เป็นสื่อกลางที่ทำให้มวลชนและผู้ชมภาพยนตร์ ได้รับประโยชน์ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อเทคโนโลยีปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
    2. เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีและรณรงค์เสริมสร้างให้เกิดกระแสคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การ เป็นประชาคมอาเซียน
เชิงปริมาณ
   1. มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดมากกว่า 20 โรงเรียน

KPI :
   1. 3.3.1 นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดร้อยละ 90 ได้รับส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อเทคโนโลยีปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
   2. นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดร้อยละ 90 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีและรณรงค์เสริมสร้างให้เกิด กระแส คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
         
    - 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2556
         
    - มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม
    - มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
    - มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
    - มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
    - มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
    - ตัวบ่งชี้ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - ตัวบ่งชี้ 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
    - ตัวบ่งชี้ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
    - ตัวบ่งชี้ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - ตัวบ่งชี้ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
    - ตัวบ่งชี้ 4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ 4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
    - ตัวบ่งชี้ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
    - ตัวบ่งชี้ 6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
    - ตัวบ่งชี้ 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
    - ตัวบ่งชี้ 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
    - ตัวบ่งชี้ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
    - ตัวบ่งชี้ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2556
         
    - มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ตัวบ่งชี้ที่ 6)
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2556
         
    - ตชว. 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2556
         
    - ตชว. 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2556
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2556
         
    - ม.1 ตชว. 5 มีการบริหารจัดการงบประมาณ มีระบบและมีประสิทธิภาพ
      พันธกิจ ปี 2556
         
    - 5. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
    - เป้าหมายรอง 1.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
    - เป้าหมายรอง 2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    - เป้าหมายรอง 5.5 ชุมชน
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2556 20 มิ.ย. 2556   P เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ  มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2280.0416666667 วัน
21 มิ.ย. 2556 30 มิ.ย. 2556   P แต่งตั้งคณะกรรมการ  มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2270.0416666667 วัน
21 มิ.ย. 2556 30 มิ.ย. 2556   D ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2270.0416666667 วัน
01 ก.ค. 2556 31 ธ.ค. 2556   D ดำเนินงาน  มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2086.0416666667 วัน
01 ม.ค. 2557 31 ม.ค. 2557   C สรุปประเมินผล  มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2055.0416666667 วัน
01 ม.ค. 2557 31 ม.ค. 2557   A ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน  มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2055.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (18)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย  ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556)  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ  กรรมการ
 มาสเตอร์  ภัทร    ผิวเกลี้ยง  กรรมการ
 มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง  กรรมการ
 มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559)  กรรมการ
 มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์  กรรมการ
 มาสเตอร์  ปรีชา    พรหมทอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)  กรรมการ
 มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ  กรรมการ
 มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  กรรมการ
 มาสเตอร์  อรรถเชฎฐ์    กระแสร์อินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557)  กรรมการ
 มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์  ที่ปรึกษา
 มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ  ที่ปรึกษา
 มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ  กรรมการและเลขานุการ
 มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา  กรรมการ
 มิส  ธนวรรณ    ธาราแดน  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบโรงเรียน 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเงินรางวัลที่ 1 - 3 และรางวัลชมเชย 1 *** ***
2    เกียรติบัตร 20 *** ***
3    โล่ประกาศเกียรติคุณ 4 *** ***
4    กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น 3 *** ***
5    อื่นๆ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 30,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 30,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 30,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 30,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ