Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการการงานอาชีพเพื่อชุมชน
หน่วยงาน :กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ :โครงการการงานอาชีพเพื่อชุมชน

หลักการและเหตุผล :
     โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรทางการศึกษา มีนโยบายที่มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการในด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรทางการศึกษา และเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นอุทยานการศึกษา เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการและกิจกรรมแก่ชุมชนใกล้เคียง และส่งเสริมให้สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการแบ่งปันตามจิตตารมย์ ของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตามจิตตารมย์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการ การงานอาชีพเพื่อชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในชุมชนได้มาใช้บริการด้านอาคารสถานที่ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ การประกอบอาหาร และการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการแก่เด็กในชุมชน
    2. เพื่อให้เด็กในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
    4. เพื่อใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1.
   2. เด็กในชุมชน จำนวน 30 คน ได้รับความรู้ด้านงานประดิษฐ์ การประกอบอาหาร และคอมพิวเตอร์
เชิงปริมาณ
   1. เด็กในชุมชนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน

KPI :
   1. เด็กในชุมชน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับบริการทางด้านวิชาการ
   2. เด็กในชุมชน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   3. โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คิดเป็นร้อยละ 90
   4. โรงเรียนได้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
         
    - 13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2556
         
    - มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
    - ตัวบ่งชี้ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2556
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2556
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2556
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2556
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2556
         
      พันธกิจ ปี 2556
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.ค. 2556 31 ก.ค. 2556   P เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ  มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2239.0416666667 วัน
24 ก.ค. 2556 -   P ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1  มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7231 วัน
28 ส.ค. 2556 -   P ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2  มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7231 วัน
07 ก.ย. 2556 07 ก.ย. 2556   D ดำเนินโครงการ  มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2201.0416666667 วัน
18 ก.ย. 2556 -   C ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3  มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7231 วัน
01 ต.ค. 2556 31 ต.ค. 2556   A สรุปและประเมินผล  มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2147.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (8)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์  ที่ปรึกษา
 มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง  กรรมการ
 มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ  กรรมการ
 มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ  กรรมการ
 มิส  ศิริรัตน์    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  กรรมการ
 มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมิน ประชุมคณะกรรมการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
ผู้จัดทำ : มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ