Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม
หน่วยงาน :งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงการ :ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบัน ภาพยนตร์นับเป็นสื่อบันเทิงที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังสามารถสอดแทรกสาระความรู้ รวมถึงให้แง่คิดในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งกว่าที่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้นั้น ย่อมต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน ของผู้ผลิต ผู้กำกับ ตั้งแต่สมัยครั้งยังเล่าเรียนศึกษา ในรูปของการสร้างสรรค์ “ภาพยนตร์สั้น” หรือ “หนังสั้น” ที่มีความยาวเพียงไม่กี่นาที หนังสั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางด้านภาพยนตร์ไทย โดยหลายต่อหลายเรื่องได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จ เด็กไทยในปัจจุบันนิยมการทำภาพยนตร์สั้น ที่เราเรียกว่า “คลิปVDO” เป็นอย่างมากและแพร่หลายในหมู่วัยรุ่น เนื่องจากเด็กไทยไม่มีวุฒิภาวะในการใช้สื่อ แต่ความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลกันสูงทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา นายธาม สายเชื้อ ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (มีเดีย มอนิเตอร์) กล่าวว่า “ขณะนี้สังคมเข้าสู่ยุคการหลอมรวมสื่อทุกประเภท โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก โดยเฉพาะการถ่ายคลิปวิดีโอ ถือเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่นิยมอย่างมาก โดยคลิปที่มีการเซิร์ทในอินเตอร์เน็ต คือ คลิปลามก โป๊ คลิปแอบถ่าย คลิปข่าวอาชญากรรม คลิปขำขัน คลิปข่าว โดยการหลอมรวมสื่อ เมื่อทุกอย่างถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นอาชญากรรมออนไลน์” จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ทำให้คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่วันรุ่น จึงได้กระตุ้นและผลักดันให้นักเรียน ได้ร่วมกันคิดผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อแสดงผลงานในโครงการ“ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม” โดยเน้นการสอดแทรกแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติลงไปในเนื้อหาของภาพยนตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของนักเรียนสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรี เป็นเวทีให้มวลชนและผู้ชมภาพยนตร์ ได้มีทางเลือกในการชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาแตกต่างหลากหลาย เสมือนเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานในรายวิชาเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อเทคโนโลยีปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
    2. เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีและรณรงค์เสริมสร้างให้เกิดกระแสคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เชิงคุณภาพ ร้อยละ85 ของนักเรียนระดับม.2 มีความพึงพอใจและมีสำนึกที่ดีในการรณรงค์เสริมสร้างให้เกิดกระแสคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
เชิงปริมาณ
   1. ร้อยละ85 ของนักเรียนระดับม.2 มีส่วนร่วมแสดงและชมการแสดงความสามารถของผู้ทำการประกวด

KPI :
   1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนระดับม.2 มีส่วนร่วมแสดงและชมการแสดงความสามารถของผู้ทำการประกวด
   2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนระดับม.2 มีความพึงพอใจและมีสำนึกที่ดีในการรณรงค์เสริมสร้างให้เกิดกระแสคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
         
    - 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2556
         
    - มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
    - ตัวบ่งชี้ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2556
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2556
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2556
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2556
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2556
         
      พันธกิจ ปี 2556
         
    - 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา เต็มตามศักยภาพ สู่ความเป็นสากล และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
    - เป้าหมายหลักที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
    - เป้าหมายรอง 1.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
03 มี.ค. 2557 31 มี.ค. 2557   A ส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1996.0416666667 วัน
01 ก.ค. 2556 28 ก.พ. 2557   D ดำเนินงาน  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2027.0416666667 วัน
24 ก.พ. 2557 31 มี.ค. 2557   C สรุปประเมินผล  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1996.0416666667 วัน
03 มิ.ย. 2556 28 มิ.ย. 2556   P ประชุมคณะกรรมการ  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2272.0416666667 วัน
28 พ.ค. 2556 30 พ.ค. 2556   P เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2301.0416666667 วัน
03 มิ.ย. 2556 28 มิ.ย. 2556   P แต่งตั้งคณะกรรมการ  มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2272.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (8)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์  ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล  ที่ปรึกษา
 มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์  ที่ปรึกษา
 มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ  ประธานกรรมการ
 มิส  มณฑา    สุขศรี  กรรมการ
 มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร  กรรมการและเลขานุการ
 มาสเตอร์  อดุลย์    ประเสริฐสม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบโรงเรียน 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระปุกออมสินแบบกล้องถ่ายรูป 18 *** ***
2    ชุกแม็กเย็บกระดาษชุดเล็ก 36 *** ***
3    กระปุกออมสินแบบใสขนาดเล็ก 126 *** ***
4    วุฒิบัตร 100 *** ***
5    ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/วัสดุดำเนินการ 1 *** ***
6    ภาพถ่าย/เอกสารทำแฟ้มสรุป 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 7,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 6,454 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 7,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 6,454 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
ผู้จัดทำ : มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ