Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน

หลักการและเหตุผล :
    เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างพนักงานในเครือโรงเรียนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และเพื่อต้องการให้พนักงานได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง ดังนั้นฝ่ายอาคารสถานที่จึงเห็นควรให้มีการจัดการแข่งขันเชื่อมสัมพันธไมตรีพนักงานระหว่างเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :
    1. 2.1 เพื่อให้เป็นสวัสดิการพนักงานโรงเรียน 2.2 เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคีในหมู่คณะ 2.3 เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสนุกสนาน และร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานเป็นทีม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพนักงานในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีความสุขในการลงเล่นแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท และทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการฝึกซ้อมกีฬาและออกกำลังกาย
เชิงปริมาณ
   1. พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 116 คน

KPI :
   1. ร้อยละ 98 พนักงานโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีพนักงาน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
10 เม.ย. 2558 01 มิ.ย. 2558    แข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1569 วัน
10 เม.ย. 2557 10 เม.ย. 2557   P เสนอขออนุมัติ  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1986.0416666667 วัน
01 พ.ค. 2557 31 พ.ค. 2557   D การดำเนินงาน  มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1935.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2557   C สรุปประเมินผล  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1905.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารโต๊ะจีน 13 *** ***
2    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน 120 *** ***
3    ค่าเครื่องดื่ม 40 *** ***
4    ค่าเช่ายานพาหนะ 2 *** ***
5    ค่าอุปกรณ์กีฬา 50 *** ***
6    ค่าชุดอุปกรณ์การแสดง 10 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา เอกสาร อุปกรณ์เชียร์ 25 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI
แบบประเมินตาม KPI หัวข้อ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ร้อยละ 98 พนักงานโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีพนักงาน 0 0 0
     

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 2. รูปภาพประกอบ 3. สรุปผลการดำเนินโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 80,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 80,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ