Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด (วัสดุสิ้นเปลือง)
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่
โครงการ :งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด (วัสดุสิ้นเปลือง)

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. 1. เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้ เพียงพอต่อการใช้งาน 2. เพื่อให้อาคารสถานที่ มีความสะอาดและมี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. อาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งาน และ มีสิ่ง อำนวยความสะดวกเพียงพอ
เชิงปริมาณ
   1. 1. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 18 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่าง ๆ ได้รับการดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก

KPI :
   1. ร้อยละ 95 อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 18 อาคารและห้องเรียนประกอบต่าง ๆ ได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความ มั่นคงแข็งแรง เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งาน และมีสิ่งอำนวยความ สะดวกเพียงพอ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   P 1.1 จัดวางอัตรากำลังพนักงาน 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานอาคาร สถานที่ ให้ดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความ ก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และการนำเสนอ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานอาคารสถานที่ ประจำปี โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ 1.4 กำกับติดตามการดำเนินงานอาคารสถานที่ ให้ เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติงาน 1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้  นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1607 วัน
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   D 2.1 งานอาคารสถานที่นำเสนอแผนงานและการ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ รวมทั้งแผนงานงบ ประมาณงาน/โครงการ ประจำปี 2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในงานทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ 2.3 ดำเนินการติดต่อประสานงานช่างผู้รับเหมาจาก หน่วยงานภายนอก จัดทำใบเสนอราคา เพื่อดำเนิน งานปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาดกระจก 2.4 ดำเนินการติดประสานงานบริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อ จัดทำใบเสนอราคา ถังดับเพลิง/น้ำยาเคมีภัณฑ์ใน ถังดับเพลิง 2.5 ดำเนินการติดประสานงานบริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อ จัดทำใบเสนอราคา ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคาร ประกอบและงานทาสีเสา Walk way 2.6 ดำเนินการตรวจเช็คพื้นที่ทางเดินพื้นตัวหนอน และพื้นมาร์เบล็กซ์ และซ่อมบำรุงปรับเปลี่ยนใหม่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี และเกิดความปลอดภัย 2.7 ดำเนินการติดประสานงานบริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อ จัดทำใบเสนอราคา ซ่อมบำรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร เรียน อาคารประกอบ  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1607 วัน
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   C 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1607 วัน
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   A 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1607 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ไม้กวาดแข็ง, ไม้กวาดอ่อน 100 *** ***
2    ที่โกยผง, ไม้ปัดยักไย่ 80 *** ***
3    ไม้ถูพื้น, ผ้าถูพื้น 250 *** ***
4    ถังขยะใบใหญ่, ถังขยะใบเล็ก 1,000 *** ***
5    ตะกร้า, ขันน้ำ 100 *** ***
6    สก๊อตไบรท์, ฟองน้ำ 300 *** ***
7    แปรงขัดพื้น, ขัดโถส้วม 50 *** ***
8    ไม้ดันฝุ่น, ผ้าดันฝุ่น 50 *** ***
9    ถุงมือยาง, ถุงมือผ้า 226 *** ***
10    ผ้าเช็ดมือ, พรมเช็ดเท้า 125 *** ***
11    ไม้ปาดน้ำ, ไม้กีดกระจก 250 *** ***
12    กระดาษชำระม้วนใหญ่, ม้วนเล็ก 10 *** ***
13    ที่ปั๊มโถส้วม, ที่ใส่สบู่ 200 *** ***
14    วัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 50 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI
แบบประเมินตาม KPI หัวข้อ งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ร้อยละ 95 อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 18 อาคารและห้องเรียนประกอบต่าง ๆ ได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความ มั่นคงแข็งแรง เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งาน และมีสิ่งอำนวยความ สะดวกเพียงพอ 0 0 0
     

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 400,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 400,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ