Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ และงานทาสีเสา Walk way
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่
โครงการ :งานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ และงานทาสีเสา Walk way

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อต้องการให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง อำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ ผู้เรียน (11.1)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. อาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งาน และ มีสิ่ง อำนวยความสะดวกเพียงพอ
เชิงปริมาณ
   1. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 18 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่าง ๆ ได้รับการดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก

KPI :
   1. ร้อยละ 100 อาคารเทิดเทพรัตน์ อาคาร อัสสัมชัญอาคารยอห์นแมรี่ อาคารราฟาแอล อาคารรัตนบรรณาคาร และเสา Walk way ได้รับ การปรับปรุงทาสีอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่ดีสวยงาม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   P วางแผนงานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบและงานทาสีเสา Walk way  นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1578 วัน
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   D ดำเนินการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบ และงานทาสีเสา Walk way  นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1578 วัน
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   C ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลงานปรับปรุงทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบ และงานทาสีเสา Walk Way  นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1578 วัน
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   A สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา งานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบและงานทาสีเสา Walk Way  นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1578 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาคารเทิดเทพพระรัตนฯ 1 *** ***
2    อาคารอัสสัมชัญ 2 *** ***
3    อาคารยอห์นแมรี่ 1 *** ***
4    อาคารราฟาแอล 2 *** ***
5    อาคารรัตนบรรณาคาร 2 *** ***
6    อาคารเซ็นแอนดรูว์ 1 2 *** ***
7    อาคารเซ็นแอนดรูว์ 2 2 *** ***
8    อาคารเซนต์โยเซฟ 2 *** ***
9    อาคารมาร์ติน 1 *** ***
10    ทาสี Walkway อาคารราฟาแอล 1 *** ***
11    ทาสี Walkway ด้านหลังอาคารอัสสัมชัญ 1 *** ***
12    ทาสี Walkway ด้านหน้าอาคารอัสสัมชัญ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. แบบสรุปการตรวจเช็คถังดับเพลิง 3. แบบสรุปการปฏิบัติหน้าที่งาน 4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 900,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 900,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ