Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 80 ไร่ มีอาคารเรียน อาคารประกอบรวมทั้งสิ้น 16 อาคาร พร้อมด้วยห้องสำนักงานย่อยอีกจำนวนหลายห้อง ในการดูแลบำรุงรักษาและการทำความสะอาดในพื้นที่อาคารจึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดโดยเฉพาะเครื่องดูดฝุ่น ที่จะต้องมีไว้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องประชุมที่เป็นพรมต่างๆให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นฝ่ายอาคารสถานที่ จึงเห็นควรนำเสนอพิจารณาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง

วัตถุประสงค์ :
    1. 1. เพื่อต้องการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น สำหรับทำความสะอาดพื้นอาคาร 2. เพื่อให้อาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องสำนักงานย่อยต่างๆ ที่เป็นพื้นพรมมีความสะอาด

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. พื้นที่ภายในที่เป็นพื้นพรมใน อาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องสำนักงานย่อยต่างๆ มีความสะอาด
เชิงปริมาณ
   1. เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง

KPI :
   1. ร้อยละ 100 เครื่องดูดฝุ่นมีความคงทนแข็งแรง สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
19 พ.ค. 2557 31 พ.ค. 2557   P เสนอขออนุมัติ  นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1880.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2557 16 มิ.ย. 2557   D ดำเนินงาน  มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1864.0416666667 วัน
19 พ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2557   C ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1850.0416666667 วัน
01 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2557   A สรุปประเมินผล  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1850.0416666667 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. เอกสารประกอบการเสนอราคา 2. รูปภาพประกอบ 3. สรุปผลการดำเนินโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 30,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 30,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ