Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
หน่วยงาน :งานสาธารณูปโภค
โครงการ :งานซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน
    2. เพื่อดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 20 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
เชิงปริมาณ
   1. อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 20 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

KPI :
   1. ร้อยละ 95 อาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 20 อาคาร และห้องเรียนประกอบต่างๆได้รับการดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
    - มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1208 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D  งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1208 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1208 วัน
18 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A  งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1208 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (56)

ขั้นตอน: งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ประธานกรรมการ
 ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ที่ปรึกษา
 ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร กรรมการ
 มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ กรรมการ
 มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว กรรมการ
 มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี กรรมการ
 มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี กรรมการ
 มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) กรรมการ
 นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ กรรมการ
 นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) กรรมการ
 นาย  ทศพร    แซ่กัง กรรมการ
 นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ กรรมการ

ขั้นตอน: งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ที่ปรึกษา
 ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร กรรมการ
 มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ กรรมการ
 มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว กรรมการ
 มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี กรรมการ
 มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี กรรมการ
 มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) กรรมการ
 นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ กรรมการ
 นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) กรรมการ
 นาย  ทศพร    แซ่กัง กรรมการ
 นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ กรรมการ

ขั้นตอน: งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ที่ปรึกษา
 ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร กรรมการ
 มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ กรรมการ
 มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว กรรมการ
 มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี กรรมการ
 มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี กรรมการ
 มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) กรรมการ
 นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ กรรมการ
 นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) กรรมการ
 นาย  ทศพร    แซ่กัง กรรมการ
 นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ กรรมการ

ขั้นตอน: งานดูแลซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ที่ปรึกษา
 ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ กรรมการ
 มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร กรรมการ
 มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว กรรมการ
 มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี กรรมการ
 มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี กรรมการ
 มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) กรรมการ
 นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ กรรมการ
 นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) กรรมการ
 นาย  ทศพร    แซ่กัง กรรมการ
 นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ