Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานค่าน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการ :งานค่าน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของบุคลากรหน่วยงานสังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ให้ เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียน (PDCA) 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่งานตามสายงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเอกสาร รูปเล่ม รายงาน มีความเป็นระเบียบ สวยงาม สามารถ นำเสนอผลงานการดำเนินงานต่างๆ ภายในฝ่ายอาคารสถานที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัย ภายในโรงเรียนโดยการตรวจสอบรถยนต์ที่ผ่านเข้า- ออก จากสติกเกอร์ติดรถที่ระบุ ได้ว่าเป็นรถของครู/ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ 5. เพื่อต้องการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่สำหรับรองรับการใช้งานในพิธีการ ต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมงานโครงการของโรงเรียน 6. เพื่อรองรับการเบิกใช้น้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องตัดหญ้า 7. เพื่อรองรับการดูแลบำรุงรักษารถเก็บขยะ รถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ 8. เพื่อต้องการให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนอาคารประกอบ มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 9. เพื่อให้การดำเนินงานเสียภาษีที่ดินและภาษี โรงเรือนเป็นไปตามระบบ ระเบียบและมีความ ถูกต้อง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. พนักงานสังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ได้รับ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามสายงาน ความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งนำความรู้ ที่ได้มาต่อยอดเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป 2 พนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนและ พนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทภายนอก สามารถ ตรวจเช็ครถที่เข้า-ออกในบริเวณโรงเรียนโดยแยกรถครู ผู้ปกครอง และติดตามรถเจ้าของได้ทันถ่วงทีจาก ข้อมูลการจัดทำสติกเกอร์และข้อมูลสถิติของโรงเรียน 3. การจัดวัสดุอุปกรณ์ในพิธีการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีเพียงพอต่อความต้องการ และรองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดี 4. สามารถเบิกใช้น้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า สำรองการใช้งานเพียงพอและเหมาะสม 5. รถเก็บขยะและรถสำหรับขนย้ายอุปกรณ์ ในการให้บริการได้รับการดูแลบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 6. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ใน อาคาร เรียน - ประกอบมีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และ มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 7. การดำเนินงานเสียภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน เป็นไปตามระบบระเบียบและมีความถูกต้อง
เชิงปริมาณ
   1. 1. พนักงานสังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ และ พนักงานบริษัทภายนอก จำนวน 100 คน เข้ารับ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. ดำเนินการจัดทำสติกเกอร์สูญญากาศ สำหรับติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง จำนวน 2,500 ใบ 3. สำรวจวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่งในพิธี การต่างๆ 4. จัดซื้อน้ำมันสำรองใช้สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้า สำรองประมาณ 200 บาท ต่อเดือน 5. สำรวจตรวจเช็ครถเก็บขยะ รถขนย้าย อุปกรณ์ในการให้บริการ ประเมินและนำรถส่ง ซ่อมแซม 6. ตรวจเช็คอาคารเรียน อาคารประกอบ วัดพื้นที่ และสำรวจตรวจเช็คในการจัดทำสัญญา บริการกำจัดปลวก แมลง /ติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับ กลิ่น / พื้นที่ทำความสะอาด / ดูแลบำรุงรักษาสวน และต้นไม้ / งานรักษาความปลอดภัย / บริการ UBC เคเบิ้ลและดาวเทียม / ลิฟต์ / เครื่องปรับอากาศ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   P 1 ขั้นวางแผน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ให้มีการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายอาคารสถานที่ประจำ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ บทพรรณนางานฝ่ายอาคารสถานที่และหน่วยสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.5 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามเวลาและ งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี 1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครง การ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ตัดหญ้า รองรับการใช้งาน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1611 วัน
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   D จัดซื้อน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ตัดหญ้า รองรับการใช้งาน  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1611 วัน
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   C 3.1 จัดทำเอกสารการตรวจผลการดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 3.3 ตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3.4 ประเมินผลงาน  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1611 วัน
19 พ.ค. 2557 24 เม.ย. 2558   A 4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 4.2 แจ้งซ่อมแซม/ปรับปรุงแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์ 4.3 สรุปประเมินผลสำเร็จ  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1611 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าน้ำมันเบนซิน 10 *** ***
2    ค่าน้ำมันดีเซล 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. รายงานการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน 3. แบบประเมินการอบรมสัมมนา 4. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 5. เอกสารประกอบการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 100,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 100,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ