Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ English Proficiency รหัส 1-03091
หน่วยงาน :งานนิเทศและประเมินผล English Program
โครงการ :โครงการ English Proficiency รหัส 1-03091

หลักการและเหตุผล :
     การจัดการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยในขณะนี้มีเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องคุณภาพของเยาวชนไทยและเรื่องการจัดการศึกษาให้เยาวชนไทยมองเห็นสภาพความเป็นไปของโลกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวจึงต้องจัดการศึกษาโดยสร้างความเข้มแข็ง ความมีศักยภาพด้านการใช้ภาษาที่เป็นสากลและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดหลักสูตรและสาระวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อไป จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว ทางฝ่าย English Program จึงจัดให้นักเรียนEnglish Program (G.3, 6, 9, 12) เข้าร่วมทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง ด้านการพูด และด้านการอ่าน-เขียนทั้งองค์กรทางการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 1. สถาบัน American English Institute University of Oregon - จัดสอบ TOEFL Mock Test ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. สถาบันที่จัดสอบ IELTS ( International English Language Testing System) - จัดสอบ IELTS Mock Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 - จัดสอบ IELTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนฝ่าย English Program จะส่งผลให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง รับรู้ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนเมื่อเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ อีกทั้งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามศักยภาพด้านการใช้ภาษาที่เป็นสากลต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศให้มีความเป็นเลิศเต็มศักยภาพ
    2. เพื่อสอบวัดและประเมินความสามารถทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักเรียน English Program

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเต็มตามศักยภาพ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่3,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าทดสอบทักษะ ภาษาอังกฤษในสถาบันที่จัดสอบ เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน

KPI :
   1. นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 70 ของเกณฑ์มาตรฐานสถาบันที่จัดสอบ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
    - มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรคำอธิบาย
ปฏิทินโครงการ (1)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
00 543 -             0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7204 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ผลการสอบของนักเรียนทุกคน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม
ผู้จัดทำ : มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ