Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

test
หน่วยงาน :กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ :test

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยในปีการศึกษา 2555-2556 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับการอนุมัติให้จัดเช่าใช้ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมในกลุ่มของไมโครซอฟท์ โดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน (The Development System Information for Administration and Education Management of Private School: DAE) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ARIT Company Limited. และ สช. ทำสัญญาร่วมกัน เป็นปีที่ 3 โดยการกำหนดของสัญญาการเช่าใช้ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมในกลุ่มของไมโครซอฟท์จะหมดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการต่อสัญญาและชำระเงินค่าการเช่าใช้ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมในกลุ่มของไมโครซอฟท์ในปีที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม 2558 ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางโรงเรียนในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกกฎหมาย จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการต่อสัญญาและชำระเงินค่าการเช่าใช้ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมในกลุ่มของไมโครซอฟท์ในปีที่ 4 สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเป็นการรองรับการเข้ามาตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์จากหน่วยงานภายนอก
    2. เพื่อจัดหาและใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมายสามารถใช้บริหารจัดการและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก ผู้ผลิต
เชิงปริมาณ
   1. เชิงปริมาณ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์สำหรับการใช้งานพื้นฐาน 200 ชุด

KPI :
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 200 เครื่อง มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
29 ม.ค. 2559 15 ม.ค. 2559   P ขั้นวางแผน    ไตรภพ    จตุรัส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1314 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ขั้นดำเนินการ    ไตรภพ    จตุรัส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1208 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C 3.ขั้นติดตาม/ตจรวจสอบ    ไตรภพ    จตุรัส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1208 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา    ไตรภพ    จตุรัส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1208 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D 2.1 ต่อสัญญาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์    ไตรภพ    จตุรัส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1208 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C ติดตาม    ไตรภพ    จตุรัส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1208 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ