Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัส 6-616 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ SWIS ระยะที่ 1
หน่วยงาน :งานศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการ :รหัส 6-616 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ SWIS ระยะที่ 1

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัฒน์ การรู้จักข่าวสารหรือข้อมูล ที่รวดเร็วและแม่นยำ ย่อมเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการทำงาน ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นหมายถึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานประสิทธิภาพของหน่วยงานและส่งผลถึงประสิทธิภาพขององค์กรในระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ ในการจัดการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อยู่เสมอ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อปรับปรุงและแก้ไขประสิทธิภาพของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป และด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประโยชน์และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องมีการลงทุนในระดับหนึ่ง และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและลดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่อาจไม่มีประสิทธิภาพจึงขอแบ่งระยะการดำเนินการโครงการออกเป็น 6 ขั้นตอน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (ดำเนินการปีการศึกษา 2560) ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ระยะที่ 2 (ดำเนินการปีการศึกษา 2561) ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ ขั้นตอนที่ 5 สร้างระบบ ระยะที่ 3 (ดำเนินการปีการศึกษา 2562) ขั้นตอนที่ 6 การบริหารจัดการและการใช้งานระบบ ดังนั้นตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ SWIS ระยะที่ 1 นี้จะเป็นการศึกษาปัญหา ความต้องการและเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้รู้จักและใช้งานข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินโครงการในระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
    2. เป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ
    3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลของโรงเรียนที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างแท้จริง

KPI :
   1. ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอย่าง 80%

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2560
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2560
         
ปฏิทินโครงการ (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P เสนออนุมัติดำเนินโครงการ  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 839 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   D เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 839 วัน
01 พ.ค. 2560 31 ก.ค. 2561   D ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปสภาพปัจจุบัน  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
01 พ.ค. 2560 31 ก.ค. 2561   D ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
01 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   D อบรมทักษะการใช้และการบริหารจัดการสารสนเทศ  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 566 วัน
01 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   D ศึกษาดูงานต่างๆ  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 566 วัน
01 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   D การประชุมและพัฒนาระบบ SWIS  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 566 วัน
31 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   A สรุปและประเมินผลโครงการ  มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 535 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อบรมทักษะการใช้และบริหาร จัดการสารสนเทศ 200 *** ***
2    ศึกษาดูงานต่างๆ 5 *** ***
3    การประชุมและพัฒนาระบบ SWIS 4 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 50,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 50,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  อารญา    พุทธสาร
ผู้จัดทำ : มิส  อารญา    พุทธสาร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ