Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนตร์ครู ผู้ปกครอง
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการ :งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนตร์ครู ผู้ปกครอง

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. 1. เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยภายใน โรงเรียนโดยการตรวจสอบรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก จากสติ๊ก เกอร์ติดรถที่ระบุได้ว่าเป็นรถของครู/ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. พนักงาน รปภ. สามารถตรวจเช็ครถที่เข้า-ออก ภายในโรงเรียนโดยตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์ติดรถที่แยก รหัสครู นักเรียนและอื่นๆ ได้
เชิงปริมาณ
   1. ดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์สูญญากาศสำหรับติด รถยนต์ครู ผู้ปกครอง จำนวน 2,500 ใบ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1297 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง  มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1297 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง  มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1297 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1297 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสติ๊กเกอร์ 2,000 *** ***
2    สติกเกอร์กระดาษชนิดขาวด้าน A4 1,000 *** ***
3    พลาสติกสูญญากาศ ติดกระจก 1,000 *** ***
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์ (กาวแท่ง,ปากกาเคมีและวัสดุในการใช้งาน) 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 70,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 70,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ