Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการ :งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงานระหว่าง โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. การจัดการแข่งขันระหว่างพนักงานโรงเรียนใน เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้รับความสุข มีความ สนุกสนาน และได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน พร้อมได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนทั้งภายในโรงเรียนและ โรงเรียนในเครือฯที่ร่วมการแข่งขันกีฬา
เชิงปริมาณ
   1. พนักงาน จำนวน 100 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อ เชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1238 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1238 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   C งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1238 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   A งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1238 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารโต๊ะจีน 13 *** ***
2    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน 123 *** ***
3    ค่าเครื่องดื่ม 5 *** ***
4    ค่าเช่ายานพาหนะ 2 *** ***
5    ค่าอุปกรณ์กีฬา 5 *** ***
6    ค่าชุดอุปกรณ์การแสดง 6 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา เอกสาร อุปกรณ์เชียร์ 4 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 80,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 80,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ