Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สระว่ายน้ำ
หน่วยงาน :งานสระว่ายน้ำ
โครงการ :โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สระว่ายน้ำ

หลักการและเหตุผล :
    กีฬาว่ายน้ำถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นกีฬาที่มีประโยชน์นอกจากช่วยสร้างความแข็งแรงเป็นอันดับต้น ๆ แล้วยังสำหรับช่วยให้นักเรียนปลอดภัยยามเมื่อจำเป็นต้องว่ายน้ำ หรือเกิดเหตุที่ต้องอยู่ในน้ำ จึงทำให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญ โรงเรียนจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ขึ้นไป ดังนั้นเพื่อให้สระว่ายน้ำมีความพร้อมในการรองรับนโยบายอีกทั้ง ให้เพียงพอต่อการให้บริการนอกเวลาเรียนต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยสะดวก และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสระว่ายน้ำให้มีมาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ (1.6)
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
    3. เพื่อให้สถานศึกษามีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของสถานศึกษา (14.2)
    4. เพื่อให้งานมีอุปกรณ์ออกกำลังกายเพียงพอต่อสมาชิก

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   2. ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการในพัฒนาสถานศึกษา
   3. สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ สถานศึกษา
   4. งานสระว่ายน้ำมีอุปกรณ์ออกกำลังกายเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และเป็นงานสระว่ายน้ำที่มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนที่ใช้บริการงานสระว่ายน้ำจำนวน 400 คน
   2. สมาชิกที่ใช้บริการงานสระว่ายน้ำนอกเวลา จำนวน 200 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   2. งานสระว่ายน้ำมีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
   3. งานสระว่ายน้ำมีการดำเนินงานให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   4. ร้อยละ 95 ของจำนวนสมาชิกมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ของงานสระว่ายน้ำ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
         
    - ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
    - พัฒนาระบบการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
         
    - ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
    - เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
    - พัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
         
    - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
    - ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
      มาตรฐาน สพฐ.
         
    - ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
         
    - เป้าหมายหลักที่ 3 สร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
    - เป้าหมายรอง 3.1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล
    - เป้าหมายรอง 3.2 รู้จักและรักพระเป็นเจ้าและบรรลุสู่ความสุขของจิตวิญญาณ
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
         
ปฏิทินโครงการ (3)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   P ขั้นวางแผน  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 464 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   D ขั้นดำเนินการ  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 464 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   C ขั้นประเมิน  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 464 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ติดตั้งพัดลมผนังชั้น 3 6 *** ***
2    อุปกรณ์ลู่และตัวเกี่ยวกั้นลู่ 10 *** ***
3    ตู้ทำน้ำเย็นห้องพักครู 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 54,300 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 54,300 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
ผู้จัดทำ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ