Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีกับประเทศจีน
หน่วยงาน :งานศูนย์ดนตรี
โครงการ :แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีกับประเทศจีน

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา และทางโรงเรียนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันต่างๆในประเทศจีนศูนย์ดนตรีจึงได้เสนอโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีกับประเทศจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ด้านดนตรี ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้ ทักษะด้านดนตรี กับสถาบันการศึกษาในประเทศจีนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามนโยบาย และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ (1.6)
    2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ และทักษะดนตรีให้แก่นักเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
   2. นักเรียนมีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะดนตรีที่ดีขึ้น
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนจำนวน 30 คน
   2. ครูจำนวน 3 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
   2. นักเรียนที่ร่วมโครงการทุกคน มีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะดนตรีที่ดีขึ้น
   3. ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่ร่วมโครงการทุกคนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคุณภาพโครงการระดับมากขึ้น

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
         
    - ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
         
    - เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
         
    - โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
      มาตรฐาน สพฐ.
         
    - มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
    - ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
    - ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
         
    - เป้าหมายหลักที่ 3 สร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
    - เป้าหมายรอง 3.1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล
    - เป้าหมายรอง 3.2 รู้จักและรักพระเป็นเจ้าและบรรลุสู่ความสุขของจิตวิญญาณ
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
00 543 -   P          0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   P          0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   D          0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   C 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน
00 543 -   A 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7205 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าดำเนินกิจกรรม 30 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเครื่องบินไปกลับ (ไทย-จีน) 30 *** ***
2    ค่าดำเนินการทำวีซ่าเข้าประเทศ 30 *** ***
3    ค่าที่พักในประเทศจีน (7 วัน6 คืน) 30 *** ***
4    ค่าพาหนะเดินทางในประเทศจีน 30 *** ***
5    ค่าอาหาร 100 บ * 18 มื้อ 30 *** ***
6    ค่าอาหารมื้อจัดเลี้ยง 400 บ. 30 *** ***
7    ค่าอาหารว่างในกิจกรรม 50 บ* 7 มื้อ 30 *** ***
8    ค่าวิทยากร Master Class 3วัน 2 *** ***
9    ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 30 *** ***
10    ค่าทำประกันอุบัติเหตุต่างประเทศ 30 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 900,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 722,100 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 900,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 722,100 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐกานต์    คงแสน


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ